velikost textu

Nakládání s odpady ze zemědělského provozu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nakládání s odpady ze zemědělského provozu
Název v angličtině:
Agricultural waste treatment
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martin Schneider
Vedoucí:
Ing. Libuše Benešová, CSc.
Oponent:
RNDr. Jaroslav Tonika, CSc.
Id práce:
67478
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (B1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (BOZP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt: V důsledku zhoršujícího se stavu životního prostředí vlivem intenzivní průmyslové a zemědělské výrobní činnosti, je zapotřebí přistoupit ke tlaku na znečišťovatele, a to jak legislativně, tak ekonomicky. Kejda, jakožto vedlejší produkt je hodnotným komplexním organominerálním hnojivem. Jeho hnojivá hodnota je srovnatelná s hnojivou hodnotou chlévského hnoje, dusíkatých, fosforečných a draselných průmyslových hnojiv. Navíc také kejda vykazuje významný obsah organických látek. Hnojení kejdou je významné zejména v současnosti, kdy naše zemědělství trpí velkým deficitem chlévského hnoje v důsledku snižování stavu skotu. Proto je hnojení kejdou významná alternativa hnojení biologického původu bez znečisťujících látek. Kejda po produkci obsahuje mnoho biologicky škodlivých látek, proto se uchovává v kejdových jímkách, kde se vlivem chemických a fyzikálních reakcí po dobu čtyř až šesti měsíců skladování zbaví nežádoucích látek a vlastností.
Abstract v angličtině:
Abstrakt: As a result of the deteriorating state of the environment due to intensive industrial and agricultural production activities, it is necessary to proceed to the pressure on polluters, both legislatively and economically. Slurry as a by-product is a valuable complex organomineral fertilizer. Its fertilization value is comparable with manure, nitrogen, phosphorous and potassium fertilizers. Moreover, the slurry has a significant content of organic substances. Slurry as a fertilizer is important especially today, when the czech agriculture has a great deficiency of manure caused by reduction in cattle. That’s why slurry is an important alternative of fertilizers with biological origin with no pollutants. After production slurry contains many biologically harmful substances, so it’s necessary to store it in slurry basins. Chemical and physical reactions during a period of four to six months cause, that slurry is rid of unwanted substances and qualities.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Schneider 7.87 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Martin Schneider 7.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Schneider 35 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Schneider 470 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Libuše Benešová, CSc. 123 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jaroslav Tonika, CSc. 68 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 81 kB