velikost textu

Ekohydrologický průzkum vodních toků v urbanizované a příměstské krajině. Aplikace na modelové povodí Vinořského potoka.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ekohydrologický průzkum vodních toků v urbanizované a příměstské krajině. Aplikace na modelové povodí Vinořského potoka.
Název v angličtině:
Ecohydrological survey of streams in urban and suburban landscape. Case study of the Vinor Brook.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lenka Koubková
Vedoucí:
RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.
Oponent:
Ing. Libuše Benešová, CSc.
Id práce:
67449
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Fyzická geografie a geoekologie (NFGGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Ekohydrologický průzkum vodních toků v urbanizované a příměstské krajině. Aplikace na modelovém povodí Vinořského potoka. Abstrakt Diplomová  práce  se  zabývá  ekohydrologickým  průzkumem  v povodí  Vinořského  potoka,  které bylo v 90. letech  20. století nadměrně  ekologicky  zatížené. Ekohydrologický stav je  hodnocen  na  základě  vyhodnocení  odtokového  režimu,  jakosti  povrchových  vod,  znečištění  sedimentu  a  ekomorfologického  průzkumu.  Data  byla  získána  terénním  průzkumem.  Průtoky  byly  měřeny  hydrometrickou  vrtulí.  Kvalita  povrchové  vody  byla  stanovena  na  základě  analýzy  fyzikálně‐chemických  ukazatelů  vody.  Z hlediska  jakosti  vody  jsou  v povodí  nejproblematičtější  sloučeniny  dusíku.  Nejvyšší  koncentrace  dusičnanového a amoniakálního dusíku byly naměřeny na horním toku Vinořského potoka  na profilu č. 1., který je ovlivňován přečištěnými odpadními vodami z ČOV Kbely. Z důvodu  zjištění  starého  antropogenního  znečištění  dnových  sedimentů  těžkými  kovy  a  arsenem  v okolí Biologického rybníka byly jednorázově odebrány vzorky sedimentů z této lokality a  obsah  jednotlivých  prvků  byl  stanoven  metodou  ICP  OES.  Následně  byla  provedena  srovnávací  analýza  s předchozími  průzkumy.  Ze  zjištěných  koncentrací těžkých  kovů  a  arsenu  v  sedimentech  v okolí  Biologického  rybníka  vyplývá,  že  oproti  znečištění  v minulosti  došlo  k výraznému  snížení  toxických  kovů  v sedimentech.  Obsah  Cd  ve dnových  sedimentech  však  stále  vysoce  převyšuje  přirozené  pozadí  koncentrací  v  sedimentu. Ekomorfologický stav byl hodnocen pomocí metody EcoRivHab (Matoušková,  2003).  Z  hlediska  celkového  ekomorfologického  stavu  v  povodí  Vinořského  potoka  převládají středně antropogenně ovlivněné úseky, což je dáno charakterem využití údolní  nivy, která je značně transformovaná zástavbou.  Klíčová slova:  městské  toky,  nepropustné  povrchy,  kvalita  vody,  znečištění  sedimentu,  těžké kovy, ekomorfologické hodnocení   
Abstract v angličtině:
Ecohydrological survey of streams in urban and suburban landscape. Case study of the Vinoř Brook. Abstract This  thesis  deals  with  a  ecohydrological  survey  of  the  Vinoř  Brook  which  was  seriously  environmentally  burdened  in  the  90s  of  the  20th  century.  The  ecological  status  is  determined  by  the  assessment  of  runoff  regime,  surface  water  quality,  sediment  contamination  and  ecomorphological  survey.  Data  was  compiled  by  the  field  survey  and  measurements.  Discharges  were  measured  by  the  hydrometric  propeller.  The  water  quality was determined based on the analysis of physico‐chemical parameters. The most  problematic  are  compounds  of  nitrogen.  The  highest  concentration  of  nitrate  and  ammonia nitrogen was measured on the upper stream of the Vinoř Brook in the profile No.  1.  This  profile  is  influenced  by  the  outlet  of  the  sewage  wastewater  treatment  plant  in  Kbely.  In  order  to  find  the  old  anthropogenic  pollution  of  bottom  sediments  with  heavy  metals  and  arsenic  in  the  vicinity  of  Biologický  pond,  sediments  from  this  location  were  sampled and content of each element was determined by ICP OES method. Subsequently a  comparative  analysis  was  made  with  previous  surveys.  The  observed  concentrations  of  heavy  metals  and  arsenic  in  sediments  in  the  vicinity  of  the  Biologický  pond  show  that,  compared to pollution in the past there was a significant reduction of toxic metals in the  sediments.  The  content  of  Cd  in  bottom  sediments  still  highly  exceeds  the  natural  background concentrations in sediment. Ecomorphological status was assessed using the  EcoRivHab method (Matoušková, 2003). In terms of overall ecomorphological status in the  Vinoř Brook basin dominate medium modified reaches. The reason is the land use of the  floodplain, which is considerably transformed by built‐up area.  Keywords:  urban  streams,  impervious  surfaces,  water  quality,  pollution  of  sediments,  heavy metals, ecomorphological assessment       
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Koubková 7.86 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Koubková 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Koubková 66 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. 132 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Libuše Benešová, CSc. 70 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. 81 kB