velikost textu

Exoskopický standard sedimentů glacigenních akumulačních forem reliéfu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Exoskopický standard sedimentů glacigenních akumulačních forem reliéfu
Název v angličtině:
Exoscopy of sediments of glacigenous accumulation landforms
Typ:
Diplomová práce
Autor:
RNDr. Lenka Křížová
Vedoucí:
RNDr. Marek Křížek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Lenka Lisá, Ph.D.
Id práce:
67446
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Fyzická geografie a geoekologie (NFGGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
glaciální sedimenty, exoskopie, křemenná zrna, povrchová morfologie zrn, morény, mury
Klíčová slova v angličtině:
glacial sediments, exoscopy, quartz grains, surface morphology, morains, debris flows
Abstrakt:
Abstrakt Tento práce se zabývá srovnáním mikromorfologie zrn morén, mur a jim podobných akumulací. Vzorky morén byly odebrány na Šumavě v okolí Černého jezera, ve Velické dolině ve Vysokých Tatrách a v údolí Labe v Krkonoších. V údolí Bílého Labe v Krkonoších byly odebrány vzorky mur a neověřených akumulací, další akumulace pocházely z údolí Prudkého potoka v Králickém Sněžníku a údolí Vražedného potoka a Velké Kotliny v Hrubém Jeseníku. Sedimenty všech zkoumaných akumulací byly zkoumány pod elektronovým mikroskopem, byly popsány jejich morfologické charakteristiky a vliv prostředí, jehož působením mikrotvary vznikly. Pro porovnání zkoumaných forem reliéfu pomocí koeficientu vzdálenosti byl vypočten exoskopický standard morén, byly provedeny statistické analýzy a zjištěny diagnostické znaky pro odlišení mur a morén. Také byl vypočítán exoskopický standard pro různé typy morén (čelní, boční, bazální), které je možno pomocí metody exoskopie rozlišit. Výzkum mimo jiné ukázal, že existují statisticky průkazné rozdíly mezi murami a morénami, mezi různými typy morén, ale zároveň také že typicky glaciální mikrotextury, jak jsou obecně přijímány, se objevují v podobné míře i na zrnech mur a jim podobných akumulací. Výzkum byl podpořen z grantů GAUK (32107) a GAAV (KJB300460803). Klíčová slova: glaciální sedimenty, exoskopie, křemenná zrna, povrchová morfologie zrn, morény, mury
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis looks at the comparison between grain micromorphology of moraines, debris flows and similar accumulations. Moraine samples were taken in the Černé jezero Lake area, Bohemian Forest, in the Velická dolina Valley, High Tatras, and in the Labský důl Valley, Krkonoše Mts. Samples of debris flows and unverified accumulations were taken in the Důl Bílého Labe Valley, Krkonoše Mts., and further samples of accumulations were obtained from the valley of Prudký potok Stream, Králický Sněžník Mts., the valley of Vražedný potok Stream and Velká Kotlina, Hrubý Jeseník Mts. Sediments were examined under electron microscope and their morphological characteristics and influence of the environment were identified and described. Calculated exoscopic moraine standard was used for comparison of examined forms of relief using distance coefficients, statistical analysis were carried out which identified diagnostic characters for distinguishing moraines and debris flows. There was also calculated exoscopic standard for different types of moraines (frontal, lateral, basal). This research highlighted the differences between moraines and debris flows, and between different types of moraines. The study also proved that typical glacial microtextures, that are generally accepted, occur at similar levels on grains of moraines as well as debris flows and similar accumulations. This investigation was supported by: GAUK 32107, KJB300460803. Key words: glacial sediments, exoscopy, quartz grains, surface morphology, morains, debris flows
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Lenka Křížová 5.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Lenka Křížová 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Lenka Křížová 50 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Marek Křížek, Ph.D. 187 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lenka Lisá, Ph.D. 136 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 49 kB