velikost textu

Výpočetní model procesu segmentace spojitého toku řeči v českém jazyce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výpočetní model procesu segmentace spojitého toku řeči v českém jazyce
Název v angličtině:
Computational model of continuous speech segmentation process in Czech language
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Luděk Stehlík
Oponenti:
PhDr. Filip Smolík, Ph.D.
doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D.
Id práce:
67438
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
12. 11. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Rigorózní práce diskutuje otázky spojené s povahou lidské mysli, procesu osvojování jazyka a kognitivního vývoje a prezentuje výsledky výpočetního modelování jednoho z klíčových vývojově psycholingvistických jevů – segmentace spojitého toku řeči na jednotlivá slova za využití fonotaktických a prozodických vodítek. V obecné části práce je nejdříve uvedeno filozofické téma psychofyzického problému a následně je popsáno myšlenkové, historické a kognitivně-antropologické pozadí v současné kognitivní vědě zcela převládajícího komputačně-reprezentačního paradigmatu, v rámci kterého je lidská mysl pojímána jako druh výpočtu ve smyslu manipulace a transformace syntaktických struktur. Podrobně jsou představeny dvě soupeřící interpretace tohoto tvrzení v podobě hypotézy fyzikálního symbolového systému a konekcionismu, které se liší zejména v názoru na to, jak blízko (nebo daleko) běžným myšlenkám a pojmům by se měla hledat formální pravidla specifikující mentální výpočet. Zmíněny jsou rovněž dvě alternativní teorie v podobě dynamické (nebo také tělesné) kognitivní vědy a teorie distribuované kognice, podle kterých podstata inteligence nespočívá (pouze) v manipulaci komplexními vnitřními reprezentacemi okolního světa, ale především v dynamické interakci mezi větším počtem různých faktorů, které se nacházejí jak uvnitř tak i vně organismu. Následuje stručný úvod do problematiky (matematického) modelování dynamických systémů, kde jsou vysvětleny pojmy jako fázový prostor, atraktory, bifurkace a řada dalších pojmů a nástrojů, které se používají k popisu chování dynamických systémů, včetně chování řady různých druhů umělých neuronových sítí. Podrobněji jsou v práci pojednány biologické a technické principy, na nichž je založena činnost konekcionistických modelů, a také metodologie spojená s konekcionistickým modelováním kognitivních procesů.
Abstract v angličtině:
The work discusses questions about the nature of the human mind, the process of language acquisition and the cognitive development in general and presents results of computational modelling of one of the seminal developmentally-psycholinguistic phenomena – segmentation of continuous speech flow on the basis of phonotactic and prosodic cues. In the general part of the work there is at first briefly introduced the philosophical topic of mind-body problem and then there is described intellectual, historical and cognitivelyanthropological background of the computational-representational paradigm which is in the contemporary cognitive science the most prevailing view of the human mind treating the mental life as a kind of computation in the sense of manipulation and transformation of syntactic structures. There are in detail introduced two competing interpretations of this statement in the form of physical symbol system hypothesis and connectionism which differ primarily about the opinion on how far from the level of ordinary thought and concepts we should look for the formal rules specifying mental computation. There are also mentioned two alternative theories in the form of dynamic (or embodied) cognitive science and theory of distributed cognition according to which the nature of intelligence doesn’t lie (only) in the manipulation of complex inner representations of the outer world but mainly in dynamical interaction between larger number of various factors occurring inside and outside the organism. What follows is a short introduction to the theory of dynamical systems with explanation of concepts like phase space, attractor, bifurcation and the range of other concepts and tools which are used for description of dynamical systems’ behavior, including the behavior of the range of various types of artificial neural networks.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Luděk Stehlík 8.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Luděk Stehlík 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Luděk Stehlík 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Filip Smolík, Ph.D. 214 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D. 97 kB