velikost textu

Trh práce a prostorová mobilita obyvatelstva v Plzeňském kraji

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trh práce a prostorová mobilita obyvatelstva v Plzeňském kraji
Název v angličtině:
Labour market and spatial mobility in Plzen region
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Petr Duda
Vedoucí:
doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
Oponent:
doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc.
Id práce:
67421
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
migrace, trh práce, trh bydlení, Plzeňský kraj
Klíčová slova v angličtině:
migration, labour market, housing market, Plzen region
Abstrakt:
Abstract Česká republika prodělala po roce 1989 značné společenské, politické a ekonomické změny. Důležitým krokem bylo vytvoření trhu práce, kde se pracovní místa a mzdy vytváří na základě tržní nabídky a poptávky, kde však také z důvodu působení těchto tržních sil vzniká nezaměstnanost. S tím souvisí i flexibilita pracovní síly, která se v průběhu let stává čím dál více důležitější. S migrací obyvatel za prací souvisí i vývoj situace na trhu s byty. Hlavním cílem této diplomové práce proto je analyzovat pracovní trh v Plzeňském kraji a s ním spojenou prostorovou mobilitu po roce 2000 (se stručným vývojem v 90. letech). Dalším důležitým cílem je určit do jaké míry je migrace obyvatel ovlivněna právě situací na trhu práce a také vývojem situace na trhu s byty. Zdrojem dat pro zpracování těchto analýz byly především dvě hlavní instituce. Trh práce v Plzeňském kraji byl zmapován na základě údajů z Úřadu práce v Plzni. Vývoj prostorové mobility a trhu s byty pomohly určit zejména databáze získané na internetových stránkách Českého statistického úřadu a také po osobní návštěvě krajského pracoviště ČSÚ v Plzni. Klíčová slova: migrace, trh práce, trh bydlení, Plzeňský kraj
Abstract v angličtině:
Abstract The Czech Republic underwent considerable social, political and economic changes after 1989. An important step was the creation of the labor market where jobs and wages were created based on market supply and demand. Due to effects of these market forces, unemployment was an unavoidable consequence. . Closely related to this was workforce flexibility which over the years became increasingly important. People migrating for work also had an effect on the housing market. The main objective of this thesis is to analyze the labor market in the Plzeň Region and the related spatial mobility since 2000 (with a brief development in the 90‘s). Another important objective is to determine to what extent the migration of the population is affected by the labor market situation and developments in the housing market. Two major institutions were used as the data source for processing thse reviews. The Labour Market in the Plzeň Region was mapped on the basis of data from the Labour Office in Plzeň. Data on development of spatial mobility and the housing market was gained from the Czech Statistical Office online databases and also from the Regional Office of CSO in Plzen. Key words: migration, labour market, housing market, Plzen
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Duda 1.87 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Duda 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Duda 51 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. 48 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc. 41 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 81 kB