velikost textu

Mutační analýza genu TRPC6 u pacientů s nefrotickým syndromem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mutační analýza genu TRPC6 u pacientů s nefrotickým syndromem
Název v angličtině:
Mutational analysis of the TRPC6 gene in patients with nephrotic syndrome
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lena Obeidová
Vedoucí:
doc. MUDr. Jana Reiterová, PhD.
Oponent:
RNDr. Michaela Schierová, Ph.D.
Id práce:
67413
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Genetika, molekulární biologie a virologie (NGEMOVI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
podocyt, slit diaphragm, nefrotický syndrom, proteinurie, fokální segmentální glomeruloskleróza, TRPC6, high resolution melting
Klíčová slova v angličtině:
podocyte, slit diaphragm, nephrotic syndrome, proteinuria, focal segmental glomerulosclerosis, TRPC6, high resolution melting
Abstrakt:
Fokální segmentální glomeruloskleróza je jednou z nejčastějších příčin vzniku nefrotického syndromu u dospělých pacientů. Jedná se o poškození glomerulů charakterizované únikem proteinů do moči a edémy, jež se zpravidla do deseti let vyvine v chronické selhání ledvin. V posledních letech byla popsána familiární forma tohoto onemocnění vznikající po poškození proteinů tvořících filtrační bariéru ledvin. Mezi tyto proteiny byl roku 2005 přiřazen i neselektivní iontový kanál TRPC6. V této práci jsem se zaměřila na shrnutí dosavadních poznatků o nefrotickém syndromu, fokální segmentální glomeruloskleróze a zapojení TRPC6 na jejich vzniku. V praktické části jsem se zabývala screeningem mutací a polymorfismů v genu TRPC6 u 47 pacientů s histologicky potvrzenou fokální segmentální glomerulosklerózou či minimálními změnami glomerulů pomocí metody high resolution melting a přímou sekvenací. V souboru pacientů jsem neobjevila žádnou patogenní mutaci, pouze 2 známé polymorfismy P15S a A404V a několik záměn neměnících aminokyselinu. Zdá se tedy, že mutace v genu TRPC6 způsobující fokální segmentální glomerulosklerózu jsou v české populaci dospělých pacientů vzácné.
Abstract v angličtině:
Focal segmental glomerulosclerosis is one of the commonest cause of the nephrotic syndrome in adults patients. It is a damage of glomerulus characterized by leakage of proteins to urine and oedemas which usually develops into the end-stage renal disease within 10 years. Recently have been described familial forms of this disease which arise from injury to proteins making up filtration barrier of kidney. In 2005 non-selective ion channel TRPC6 was assigned among these proteins. In this thesis I focused on summarizing existing knowledge of the nephrotic syndrome, focal segmental glomerulosclerosis and involvement of TRPC6 in their origin. Second part of this work is devoted to the screening analysis of TRPC6 gene to discover possible mutations and polymorfisms in 47 patients with histologically proven focal segmental glomerulosclerosis or minimal change disease. The used methods were high resolution melting and direct sequencing. In the group of patients was detected no pathogenic mutation, only 2 known polymorfisms P15S and A404V and few changes which do not result in alteration of amino acid. So it seems TRPC6 gene mutations are a rare cause of the focal segmental glomerulosclerosis in adult patients in the Czech Republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lena Obeidová 6.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lena Obeidová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lena Obeidová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MUDr. Jana Reiterová, PhD. 75 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Michaela Schierová, Ph.D. 77 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Stanislav Zadražil, DrSc. 81 kB