velikost textu

Současný význam vesnických obchodů a identifikace venkovských potravinových pouští - příklad okresu Semily

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Současný význam vesnických obchodů a identifikace venkovských potravinových pouští - příklad okresu Semily
Název v angličtině:
The current relevance of village shops and the identification of rural food deserts the example of Semily district
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Marie Syrovátková
Vedoucí:
RNDr. Jana Spilková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Pavel Bednář, Ph.D.
Id práce:
67411
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Jelikož venkovská maloobchodní síť (na rozdíl od té městské) v Česku v posledních 20 letech upadala, cílem této práce bylo prozkoumat současný socioekonomický význam vesnických obchodů (dále jen VO) na venkově a na základě toho posoudit možnost existence venkovských potravinových pouští (dále jen PP) v Česku na příkladu okresu Semily. Kombinací kvantitativní a kvalitativní analýzy bylo zjištěno, že nepřítomnost VO v o bci často souvisí s dalšími nepříznivými socioekonomickými znaky. Ačkoli obce s VO a bez VO se od sebe podle svých starostů neliší ve společenských podmínkách a kvalitě života, starostové obcí s VO přikládají VO velký význam v porovnání se starosty obcí bez VO. Ve zkoumaném území má sedm z devíti obcí bez VO znaky PP. Jejich specifikem je, že jejich obyvatelé jsou se zhoršenou dostupností potravin smířeni, protože si uvědomují bezvýchodnost situace. Nicméně VO má na venkově významnou komunitní funkci, a tudíž by jeho zachování mělo být jednou z priorit vedení venkovských obcí. Úlohou starostů obcí bez VO je proto zajistit podporu komunitního života a sounáležitosti obyvatel obce jiným způsobem. Výsledky práce umožnily navrhnout definici venkovských PP v českém prostředí a metodická doporučení pro jejich vymezování. klíčová slova: vesnický obchod, potravinové pouště, sociální exkluze, vesnická komunita, maloobchod
Abstract v angličtině:
Abstract As the rural retail net in Czechia has declined in the last 20 years, the aim of this thesis was to develop the current socioeconomic importance of village shops in countryside in order to assess the possibility of the existence of rural food deserts in Czechia. The example of the Semily district was used. The combination of quantitative and qualitative analyzes allowed to learn that the absence of a village shop is often associated with other unpropitious socioeconomic characteristics. In comparison with municipal leaders of villages without village shops, municipal leaders of villages with village shops believe in the crucial importance of village shops. However, no differences in social conditions and quality of life between villages with and without village shops were found. In the researched region, seven of nine villages without any village shop have the characteristics of rural food deserts. Their particularity is the comprehension of their inhabitants with the current situation. Nevertheless, village shop is an important community centre in the countryside. Therefore its preservation should be one of the priorities of local governments. Hence the duty of municipal leaders of villages without any village shop is to support the community life of village inhabitants by another means. The paper results allowed to suggest a definition of rural food deserts in Czech environment and some methodical recommendations for their localization. key words: village shop, food deserts, social exclusion, village community, retail
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marie Syrovátková 3.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marie Syrovátková 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marie Syrovátková 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jana Spilková, Ph.D. 28 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavel Bednář, Ph.D. 292 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 81 kB