text size

Studium fluidních inkluzí v pegmatitech ze Skalska u Jílového a z Dolních Borů

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Studium fluidních inkluzí v pegmatitech ze Skalska u Jílového a z Dolních Borů
Titile (in english):
Fluid inclusion study of pegmatites from Skalsko near Jílové and Dolní Bory
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Kateřina Fenclová
Supervisor:
doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Lukáš Ackerman, Ph.D.
Thesis Id:
67409
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Institute of Geochemistry, Mineralogy and Mineral Resources (31-430)
Study programm:
Geology (N1201)
Study branch:
Geology (NGEOL)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
14/09/2010
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Fluidní inkluze ? Pegmatity? Skalsko ? Dolní Bory
Keywords:
Fluid inclusion ? Pegmatites ? Skalsko ? Dolní Bory
Abstract (in czech):
ABSTRAKT S použitím fluidních inkluzí byly určeny P-T podmínky, složení a vlastnosti fluid, které jsou asociovány s krystalizací pegmatitů ze dvou lokalit v jednotce moldanubika, Skalsko a Dolní Bory. V okolí Skalska (nedaleko Jílového u Prahy) se nachází malá tělesa pravděpodobně muskovitických pegmatitů spjata s žilami aplitů, která pronikají do okolních biotitických granodioritů (požárský a sázavský typ). Oblast geologicky náleží k středočeskému plutonu, který je variského stáří a žilná aktivita spojená s průniky aplitů, pegmatitů a lamprofyrů je nejmladší fází vývoje této oblasti. V Dolních Borech byly inkluze studovány z andalusit-diasporové nodule, jež se nachází v pegmatitové žíle č. 3 v oblasti zvané Dolní Bory-Hatě. Pegmatit je primitivního typu, má zonální stavbu a zmíněná andalusit-daisporová nodule se nachází uvnitř blokového křemene. Horninové prostředí, do kterého žíly pegmatitů pronikaly je tvořeno zejména granulity (borský granulitový masiv), které jsou taktéž variského stáří. Fluidní inkluze byly studovány v křemeni (Skalsko, Dolní Bory), andalusitu a diasporu (Dolní Bory). Zachycená fluida ve vzorcích ze Skalska jsou H2O-CO2 a H2O typu. H2O-CO2 fluida byla poměrně nízce salinní (4,1 až 5,9 hm.% NaClekv), obsahovala od 20 do 5 mol.% CO2 a hustota fluida byla od 0,84 do 1,03 g/cm3. U H2O fluid se salinitu nepodařilo změřit, hustota se pohybovala od 0,90 do 0,94 g/cm3. Fluida asociovaná se vznikem pegmatitů z Dolních Borů jsou H2O-CO2, H2O a CO2 (+/- CH4) typu. H2O-CO2 fluida obsahovala od 2 do 13 mol.% CO2 a do 5 mol.% CH4. Salinita se pohybovala okolo 2,6 až 4,8 hm.% NaCkekv, hustota fluida byla 0,81 až 1,07 g/cm3. H2O fluida měla salinitu od 7,6 do 10,5 hm% NaClekv. Fluida CO2 obsahovala do 5 mol.% CH4, hustota byla od 0,18 do 0,81 g/cm3. Pravděpodobné PT podmínky vzniku (zachycení studovaných fluid) pro pegmatity ze Skalska jsou okolo 520-630 °C a 600 až 800 MPa, pro pegmatit z Dolních Borů (žíla č. 3.) 525-630 °C a 150-250 MPa. Klíčová slova Fluidní inkluze · Pegmatity· Skalsko · Dolní Bory
Abstract:
SUMMARY Fluid inclusions of pegmatites from two localities in the Moldanubina Zone were studied in order to constrain P-T conditions of their crystallization and enstablish composition and properties of fluids associated with pegmatite formation. The first locality Skalsko (near Jílové u Prahy) is located within the Central Bohemian Plutonic Complex (CBPC) of Variscian age.Pegmatitic dykes represent the late stage of magmatic evolution of the CBPC. Pegmatite is hosted by biotite-granodiorite of the „Požáry“ and „Sázava“ types and probably belongs to the muscovite class of the pegmatites. The other locality, Dolní Bory, is located within the Bory granullite Massif ( metamorphism is dated to about 340 Ma). Following types of pegmatite occur in this district: 1. barren to less evolved pegmatites; 2. more evolved phosphate-bearing pegmatites and 3. Li-complex, the most evolved pegmatites. The studied material comes from an andalusite-diaspore nodule hosted by blocky quartz of the barren pegmatite (pegmatite dike No. 3). Fluid inclusions were studied mostly in quartz (Skalsko, Dolní Bory), andalusite and diaspore (Dolní Bory). Fluids trapped in samples from Skalsko correspond to H2O-CO2 and H2O types. The H2O-CO2 fluid had relatively low salinity (4,1-5,9 wt.% NaCleq), contained from 20 to 5 mol.% CO2 and its bulk density was 0,84-1,03 g/cm3. In the case of aqueous fluid bulk fluid density was 0,90-0,94 g/cm3. The salinity, however, was not possible to measure. Fluids associated with formation of pegmatites from the Dolní Bory correspond to H2O-CO2, H2O and CO2 (+/-CH4) fluids. H2O-CO2 fluids contained from 2 to 13 mol.% CO2 and max. 5 mol.% CH4. The salinity 2,6-4,8 wt.% NaCleq and density was about 0,81-1,07 g/cm3. Salinity of aqueous fluid is about 7,6-10,5 wt.% NaCleq. The CO2 fluids contained to about 5 mol% CH4 and it`s density was cca 0,18-0,81 g/cm3. The most probable P-T conditions of pegmatite formation are: 520-630 °C and 600-800 MPa for Skalsko pegmatite, and 525-630 °C and 150-250 MPa. For pegmatite from the Dolní Bory (pegmatite dike No. 3.). Keywords Fluid inclusion · Pegmatites · Skalsko · Dolní Bory
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Kateřina Fenclová 6.4 MB
Download Abstract in czech Mgr. Kateřina Fenclová 272 kB
Download Abstract in english Mgr. Kateřina Fenclová 271 kB
Download Supervisor's review doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. 96 kB
Download Opponent's review Mgr. Lukáš Ackerman, Ph.D. 121 kB
Download Defence's report 174 kB