velikost textu

Subjektivní vnímání zdraví v geo-demografických souvislostech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Subjektivní vnímání zdraví v geo-demografických souvislostech
Název v angličtině:
Self-rated health in geo-demographic context
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jitka Láchová
Vedoucí:
doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
Oponent:
Mgr. Jiří Holub
Id práce:
67383
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se na základe dat ze trí transverzálních šetrení o zdravotním stavu obyvatel z roku 1996, 2002 a 2008 snaží dokumentovat vývoj subjektivního vnímání zdraví v transformacním období v Cesku. Celkem byly pro úcely práce k dispozici individuální údaje o 7827 respondentech. Bylo zjišteno, že subjektivní zdraví obyvatel CR se za období transformace výrazne zlepšilo. V podmínkách CR byl také prokázán vliv pohlaví, veku, dosaženého vzdelání, ekonomické aktivity, fyzické aktivity, telesné hmotnosti, a sociálních kontaktu na pozitivní deklaraci zdraví. Pri podrobnejším clenení souboru respondentu podle pohlaví a veku byl zpozorován protichudný vliv rodinného stavu, kourení a konzumace alkoholu na subjektivní pocit zdraví. Subjektivní pocit zdraví u obyvatel CR není ovlivnen stravovacími návyky ani velikostní kategorií osídlení. Regionální rozdíly na úrovni kraju CR nebyly z hlediska subjektivní deklarace zdraví potvrzeny. Klícová slova: subjektivní vnímání zdraví, faktory ovlivnující pozitivní deklaraci zdraví, regionální rozdíly, transformace
Abstract v angličtině:
Abstract Master thesis tries to analyze self-rated health in the Czech Republic during the period of transformation. In total, individual data for 7827 respondents from three health interview surveys (years 1996, 2002 and 2008), were analyzed. Significant improvement of self-rated health status in the Czech population was identified. Factors as gender, age, education, economic activity, physical activity, body mass index and social contacts were confirmed as influencing factors of self-rated health in the Czech population. Significant results were found also for marital status, smoking and alcohol consumption, but opposite trends for different age groups were noticed. Eating habits and rural vs. urban differences do not significantly influence self-assessing health. Regional differences in self-rated health were not found in the Czech Republic at NUTS III level. Keywords: self-rated health, influencing factors of self-rated health, regional differences, transformation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jitka Láchová 4.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jitka Láchová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jitka Láchová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. 624 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jiří Holub 37 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 80 kB