velikost textu

Sorpce radionuklidů v pórech a mikropórech granitu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sorpce radionuklidů v pórech a mikropórech granitu
Název v angličtině:
Adsorption of radionuclides in granite pores and micropores
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jakub Šindelář
Vedoucí:
doc. RNDr. Jiří Mls, CSc.
Oponent:
RNDr. Jaromír Šantrůček
Id práce:
67363
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Program studia:
Geologie (N1201)
Obor studia:
Aplikovaná geologie (NAPLIKG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sorpce, izotermy, radionuklidy, granit, radioaktivní odpad, úložiště
Klíčová slova v angličtině:
sorption, isotherms, radionuclides, granite, radioactive waste, disposal
Abstrakt:
Sorpce radionuklidů v pórech a mikropórech granitu ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá laboratorním stanovením parametrů pro adsorpční izotermy. Jako adsorbent byl zvolen granit z centrálního moldanubického plutonu z lokality Panské Dubenky, která je uvažována jako jedna z kandidátských lokalit na vybudování hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. Vsádkový adsorpční pokus byl proveden ve dvou modifikacích, které se lišily způsobem aplikace radionuklidu 90Sr. Z tohoto pokusu byly získány distribuční koeficienty v případě lineárního průběhu sorpce a parametry Langmuirovy izotermy v případě nelineárního průběhu. Kromě tohoto pokusu byl proveden difúzní pokus s cílem ověřit, zda může některý z 137Cs, 90Sr 125I radionuklidů a difúzně procházet póry a mikropóry žulové přepážky mezi dvěma roztoky s rozdílnou koncentrací. Během doby trvání pokusu nebyl žádný z radionuklidů spolehlivě detekován.
Abstract v angličtině:
Adsorption of radionuclides in granite pores and micropores ABSTRACT This graduation thesis deals with laboratory determination of adsorption isotherms parameters. Granite from the central moldanubian pluton, site Panské Dubenky, Czech Republic, was chosen to the experiment. The place is one of the candidate sites to build a deep nuclear waste disposal. A batch experiment was performed in 90Sr. two modes, differing in the way of addition of radioactive nuclide From this experiment, distribution coefficients for a linear isotherm or parameters for Langmuir isotherm were obtained. Beside this, a through-diffusion experiment was performed. The objective of this experiment was to identify whether some of the radionuclides 90Sr, 125I) used (137Cs, is able to penetrate through the pores of a granite slice barrier between two solutions of different concentrations. During the period of the experiment no radionuclide was detected reliably.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jakub Šindelář 1016 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jakub Šindelář 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jakub Šindelář 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jiří Mls, CSc. 21 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jaromír Šantrůček 129 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Mls, CSc. 28 kB