velikost textu

Nové formy cestovního ruchu ve Španělsku se zaměřením na českou klientelu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nové formy cestovního ruchu ve Španělsku se zaměřením na českou klientelu
Název v angličtině:
New Forms of Tourism in Spain with Focus on Czech Clients
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Romana Kopecká
Vedoucí:
RNDr. Jiří Vágner, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Anna Chvojková
Id práce:
67342
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Regionální a politická geografie (NRPGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
cestovní ruch, nové formy cestovního ruchu, Španělsko
Klíčová slova v angličtině:
tourism, new forms of tourism, Spain
Abstrakt:
Španělsko patří v současné době k nejvyhledávanějším turistickým destinacím na světě. Cestovní ruch je pro něj významným hospodářským odvětvím a významně se promítá do španělské ekonomiky, proto je z jeho strany patrný enormní zájem o udržení konkurenceschopnosti na poli cestovního ruchu ? a to jak v rámci středomořských destinací, tak v celoevropském, resp. celosvětovém měřítku. Pro pochopení současného stavu cestovního ruchu v této zemi je nezbytné vycházet z historického kontextu a pochopit tak aktuální problémy a jejich příčiny. Španělské kompetentní instituce si toto uvědomují, a proto v současnosti dochází k rozšiřování produktů a nových forem cestovního ruchu. Dalším impulsem je změna motivace účastníků, která je v 21. století odlišná, a tím pádem i tradiční formy cestovního ruchu nemohou postačit k uspokojení jejich potřeb. Obzvláště kontinentální část Španělska je rozmanitá a je zde velký prostor pro vytváření nových forem cestovního ruchu ? kulturní, venkovský, sportovní, obchodní. Pro českou klientelu je Španělsko velmi oblíbenou destinací pro pobyt u moře. Práce se zaměří na kontinentální část Španělska s cílem zjistit, zda cestovní kanceláře pozorují rozšíření nabídky o nové formy cestovního ruchu ze strany Španělska, popř. je zařazují do portfolia, a zda je česká klientela otevřena novým nabídkám produktů ve Španělsku. Za tímto účelem bylo pro potřeby této práce provedeno dotazníkové šetření u českých cestovních kanceláří, které mají ve své nabídce zájezdy do pevninského Španělska, a anketní šetření mezi potenciální českou klientelou.
Abstract v angličtině:
Spain currently represents one of the most popular tourist destinations in the world. Tourism is its important economic sector that is strongly reflected in the Spanish economy. Therefore an apparent interest could be noticed in maintain Spain competitive in the field of tourism not only in Mediterranean destinations but Europe-wide or world-wide as well. To understand the current state of tourism in this country it is neccessary to result from historical context and understand the current problems and their causes well by thus. Spanish competent institutions do realise this and new products and forms of tourism are being conswquently expanded now. Another impulse is a change of motivation of participants, which could be designated as being different in the 21st century. Consequently the traditional forms of tourism are insufficient to meet their needs. Especially the mainland of Spain is diverse and the great conditions for creating new forms of tourism ? cultural, rural, sports, business ? could be found there. For Czech clients Spain represents very popular destination for sea holidays. The thesis will focus on the mainland of Spain to determine whether the travel agencies take due account of new forms of tourism expansion in Spain whether these are included in their portfolios and whether Czech clients are open to new product offered in Spain. The questionnaire survey both among Czech travel agencies that offer package tours to mainland of Spain and among potential Czech clients has been carried out for this purpose.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Romana Kopecká 1.55 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Romana Kopecká 2.96 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Romana Kopecká 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Romana Kopecká 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jiří Vágner, Ph.D. 30 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Anna Chvojková 737 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 81 kB