velikost textu

Vilové čtvrti Prahy: Případová studie Hanspaulka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vilové čtvrti Prahy: Případová studie Hanspaulka
Název v angličtině:
Villa Garden Cities of Prague: Case Study of Hanspaulka
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bc. Veronika Šenkýřová
Vedoucí:
doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jana Temelová, Ph.D.
Id práce:
67295
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Učitelství biologie a geografie pro střední školy (UNBZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce je věnována otázce proměn pražských vilových čtvrtí v období mezi roky 1991 a 2001. První část práce pojednává o teoretických přístupech dané problematiky a o historii vilových čtvrtí od dob počátků jejich vzniku v minulém století do současnosti. Tato část je doplněna mapami znázorňujícími rozmístění a vývoj pražských vilových čtvrtí. V druhé části práce zkoumám proměny pražských vilových čtvrtí. K tomu jsem použila metod statistické analýzy dat a terénního šetření. V prvním případě jsem za období 1991–2001 porovnávala data lokalit všech pražských vilových čtvrtí s daty dalších pražských lokalit. Ve srovnávání jsem se soustředila na věkovou a vzdělanostní strukturu obyvatel. Metodu terénního šetření jsem uplatnila v pražské vilové lokalitě Hanspaulka. Použila jsem krátkých rozhovorů s místními obyvateli, ve kterých jsem se zajímala o rezidenční spokojenost obyvatel, sousedské vztahy a aktuální otázku migrace cizinců v této čtvrti. Zaměřila jsem se také na situaci cizinců a nemovitostí. Pokoušela jsem se zachytit proměny této lokality během sledovaného období na sledovaná témata. Na základě výpovědí obyvatel a vlastního pozorování vyvozuji následující závěry. Z analýzy dat a terénního šetření jsem zjistila, že pražské vilové čtvrti jsou velice stabilní lokality v rámci sociální struktury a životního stylu obyvatel. Nejmenší změny ve věkové a vzdělanostní struktuře obyvatel se ukazují právě v kategorii vilových čtvrtí. Největší rozdíly se ukazují mezi změnami ve vilových čtvrtích a v datech pro celou Prahu. Z výsledků terénního šetření taktéž vyplývá, že i vilová čtvrť Hanspaulka je velice stabilní lokalita. Proměna se zde odehrává pozvolna. Sousedství má zde stále silnou pozici. Lidé jsou zde s bydlením velice spokojeni, neboť čtvrť se stále vylepšuje a cizinci vyhledávají Hanspaulku jakožto jedno z nejlepších bydlení ve městě. Kupují zde domy nebo si zde domy či byty pronajímají.
Abstract v angličtině:
Abstract Diploma thesis is dedicated to the questions of changes of villa garden cities in Prague in years during 1991-2001. The first part of diploma thesis deals with the theoretic resources of this theme and the history of villa garden cities since the time of their origins in the last century up today. This part is completed with maps of individual Prague villa garden cities. In the second part of the thesis I investigate changes in Prague villa garden cities. For this investigation I used methods of statistic analysis and the field research. In the first case I made confrontation of data of localities of Prague villa garden cities during the time between years 1991 and 2001 with other Prague localities – with villa garden cities of Prague 6, with separated villa garden city of Hanspaulka and with the data for the whole city of Prague. I focus on changes in the age and educational structure of inhabitants. The method of the field research was applied in Prague locality of Hanspaulka. I used of short intervews with inhabitants. In these interviews I was interested in residential satisfaction, neighbourly relations and actual question of foreigner´s migration here. I was focussed on the situation foreigners and real estates here. I was trying to find out changes in this locality during the period under consideration. On the basis of inhabitant´s statements and my observation in Hanspaulka I could draw conclusions. From analysis and field research I found out that villa garden cities are very stable districts of Prague in social structure and lifestyle. Changes in age and educational structure were the smallest ones among the all categories and differences are the biggest between villa garden cities and the data for whole Prague. Along to the conclusions of the field research is visible that Hanspaulka is also very stable locality. Transformation here is quite slow process. Neighbourhood has still strong position, people are very satisfied with living here because the district has still been improving. Foreigners come here to buy villas and rent flats and houses to live in one of the most prestigous Prague districts. The group of foreigners living in Hanspaulka has been still increasing.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Veronika Šenkýřová 3.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Veronika Šenkýřová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Veronika Šenkýřová 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. 28 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jana Temelová, Ph.D. 38 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 81 kB