velikost textu

Phylogeography of Rousettus aegyptiacus in the Mediterranean region

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Phylogeography of Rousettus aegyptiacus in the Mediterranean region
Název v češtině:
Fylogeografie of Rousettus aegyptiacus ve Středomoří
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Cheliana Dundarova
Vedoucí:
RNDr. Pavel Hulva, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Karel Janko, Ph.D.
Id práce:
67264
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Zoologie (NZOO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Rousettus aegyptiacus, kontrolní oblast mtDNA, fylogeografie, východní Mediterán
Klíčová slova v angličtině:
Rousettus aegyptiacus, mtDNA control region, phylogeography, landscape genetics, demography, eastern Mediterranean
Abstrakt:
Rod Rousettus má pro kaloně netypický areál zahrnující Asii i Afriku. V Persii, Arábii a východním Středomoří tvoří severní hranici rozšíření čeledi. To bylo ovlivněno schopností echolokace, která umožnila této skupině používat jako úkryty jeskyně, šířit se nezávisle na přítomnosti lesních biotopů a osídlit oblasti s mediteránním typem klimatu. Cílem práce je pomocí sekvenování mitochondriálního markeru s rychlou evolucí studovat genetickou variabilitu, její geografickou distribuci a demografii u severních populací kaloně egyptského (Rousettus aegyptiacus). Fylogenetické rekonstrukce naznačují relativně hlubokou divergenci mezi disjunktními částmi areálu ve východní Africe a východním Mediteránu. Haplotypy ze Sinaje a Jordánu mají bazální pozici v rámci severního klastru, což ukazuje na roli příslušných oblastí při kolonizaci východního Středomoří. Severní haploskupina je středně diverzifikovaná s částečnou geografickou lokalizací jednotlivých haplotypů. Signifikantní korelace mezi maticí genetických a geografických vzdáleností svědčí o určitém omezení genového toku mezi jednotlivými koloniemi, přinejmenším u samic. Analýzy landscape genetics odhalují diskontinuity v prostorové distribuci genetické variability, v některých případech korelující s geografickými bariérami, např. na Kypru, kde patrně hraje roli samičí filopatrie. Lokální maximum v hodnotách haplotypové diverzity na území Libanonu podporuje hypotézu o funkci tohoto území jako rezervoáru genetické variability. Demografické analýzy ukazují na dvě fáze v historii vývoje populační velikosti. Perioda konstantní velikosti, pravděpodobně korelovaná s relativní stabilitou středozemní oblasti a její nedotčeností pleistocenními klimatickými oscilacemi, je následována krátkým obdobím populační expanze, zřejmě spojeným s šířením zemědělských plodin člověkem.
Abstract v angličtině:
The genus Rousettus has distributional pattern unique among fruitbats comprising both Asia and Africa and reaching northern distributional limits of the family in Persia, Arabia and Mediterranean basin. This could be ascribed to the ability of echolocation, consequent cave dwelling, and presumably other site-specific adaptations, which enabled dispersal independent of forest block and surviving in Mediterranean type of climate. Using fastly evolving mitochondrial marker, we aimed to assess genetic variability, its geographic distribution and demography of northern populations of the Egyptian fruitbat (Rousettus aegyptiacus). Mitochondrial network indicates deep genetic divergence between disjunct Mediterranean and eastern African parts of the range. Basal position of Sinaic and Jordanian haplotypes within northern clade indicate important role of these regions in colonization of eastern Mediterranean. Generally, the northern haplogroup is moderately diversified with partial geographic localization of particular haplotypes. Significant isolation by distance pattern suggests relatively pronounced site fidelity of particular colonies, at least in terms of maternal gene flow. Landscape genetics analyses indicate discontinuities in distribution of mitochondrial genetic variability, in some cases correlating with geographic barriers, e.g. in case of Cyprus, which could be explained by female philopatry. Local peak of haplotype diversity in Lebanon indicats possible reservoir role of this territory. Demographic analyses revealed two phase population history, a relatively long period of constant population size, presumably connected with relatively stable climate conditions of Mediterranean basin and its exclusion from Pleistocene climate oscillations, and a recent growth, probably related to spread of agricultural plants by humans.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Cheliana Dundarova 2.31 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Cheliana Dundarova 69 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Cheliana Dundarova 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Cheliana Dundarova 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Pavel Hulva, Ph.D. 946 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Karel Janko, Ph.D. 843 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 625 kB