velikost textu

Vliv ubiquitinace spermií v rámci časného embryonálního vývoje u prasete

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv ubiquitinace spermií v rámci časného embryonálního vývoje u prasete
Název v angličtině:
Effect of the sperm ubiquitination in the early embryonic development in pig
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Aleš Petelák
Vedoucí:
RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D.
Oponent:
prof. RNDr. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.
Id práce:
67203
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Buněčná a vývojová biologie (NBUNVYB)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Prase domácí, ubiquitin, proteazomální komplex, MG132, ICSI, úspěšnost oplození, časný embryonální vývoj
Klíčová slova v angličtině:
Domestic pig, ubiquitin, proteasomal complex, MG132, ICSI, fertilization success, early embryonic development
Abstrakt:
Abstrakt Metoda intracelulární injekce spermie je velmi efektivním nástrojem pro výzkum oplození. Po vytvoření nové laboratoře na půdě PřF UK bylo nutné nejdříve tuto metodu zavést a charakterizovat časný embryonální vývoj oplozených oocytů. Oocyty byly po oplození kultivovány do stadia blastocysty s úspěšností srovnatelnou s jinými laboratořemi (17%). Ubiquitin-proteazomální systém, který v buňce zajišťuje degradaci proteinů, se účastní regulace maturace a selekce spermií a je nezbytný pro penetraci vitelinní membrány. V těchto dějích je jeho funkce lokalizována extracelulárně. U spermií míra ubiquitinace koreluje s jejich kvalitou. Hypoteticky lze tedy předpokládat, že ubiquitinace nekvalitních spermií slouží jako negativní marker pro jejich rozpoznání a degradaci oocytárním 26S proteazomálním komplexem. Experimenty byly plánovány na základě předpokladu, že výkonnou částí selekčního mechanismu je 26S proteazom a z tohoto důvodu byl sledován vliv inhibice 20S proteazomu, pomocí peptidu MG132, na formování prvojader a následný časný embryonální vývoj po ICSI. Z pohledu zahájení dekondenzace spermie se neprojevil žádný účinek inhibice. Signifikantní rozdíl byl pozorován ve formování prvojader. U skupiny s MG132 docházelo k tvorbě prvojader jen v malém počtu případů (17%, 9%), oproti skupině bez inhibitoru (58% a 71%). U skupiny inkubované (do 18. hodiny po oplození) s MG132 vykazoval časný embryonální vývoj do stadia blastocysty zlepšení o 13% (p=0,099) oproti skupině, která byla inkubována bez něj. Tento výsledek naznačuje, že inhibice 26S proteazomálního komplexu v období tvorby prvojader by mohla být příčinou toho, že i méně kvalitní, povrchově ubiquitinované spermie nejsou tímto komplexem rozpoznány a jsou tudíž schopny se podílet na vzniku životaschopných embryí minimálně do stádia blastocysty. Klíčová slova Prase domácí, ubiquitin, proteazomální komplex, MG132, ICSI, úspěšnost oplození, časný embryonální vývoj
Abstract v angličtině:
Abstract The intracellular sperm injection (ICSI) technique is a very effective tool for the fertilization research. In the newly established laboratory at the Faculty of Science of the Charles University it was necessary to introduce this method and define the early developmental potential of fertilized oocytes. After fertilization oocytes were incubated to the blastocyst stage with a success comparable with other laboratories (17%). The ubiquitin-proteasome system which plays a major role in a protein degradation within cells is involved in a regulatory mechanism of sperm maturation. It is also responsible for a penetration of a vitelline membrane. In these processes ubiquitin residues are localized extracellulary. High level of sperm ubiquitination correlates with their low quality. Hypotetically it can be expected that the ubiqutination of impaired sperm cells can be used as a negative marker for their recognition and degradation by 26S proteasome complex localized. Experiments in this diploma thesis were designed based on the hypothesis that the executive part of the selective mechanism is the 26S proteasome. Therefore the effect of MG132 peptide inhibition of the 20S proteasome on the pronuclei formation and subsequent early embryonic development after ICSI was studied. Inhibition of 20S proteasome had no significant effect on initiation of sperm decondenzation. On the other hand, significant difference was observed during formation of pronuclei. In the presence of pronuclei were formed only in 17% and 9% respectively if compared with fertilized oocytes cultivated in a medium without MG132 (58%, 71%). The early embryonic development to the blastocyst stage was improved about 13% (p=0,099) in fertilized oocytes incubated with MG132 for the first 18 hours after fertilization in comparison to the control group. This result suggests that the inhibition of 26S proteasome complex during the period of pronuclei formation could be the reason why even low quality, surface ubiquitinated sperms are not recognized by this complex and therefore able to participate on the formation of viable embryos at least to the blastocyst stage. Keywords Domestic pig, ubiquitin, proteasomal complex, MG132, ICSI, fertilization success, early embryonic development
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Aleš Petelák 855 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Aleš Petelák 19 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Aleš Petelák 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D. 107 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. 134 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 39 kB