velikost textu

Druhotné ornamenty samců a fenotyp spermií u vlaštovky obecné

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Druhotné ornamenty samců a fenotyp spermií u vlaštovky obecné
Název v angličtině:
Secondary male ornamentation and sperm phenotype in barn swallows
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Martina Soudková
Vedoucí:
doc. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.
Oponent:
Ing. Jana Svobodová, Ph.D.
Id práce:
67196
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Zoologie (NZOO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
morfologie spermií, motilita spermií, druhotné ornamenty, opakovatelnost, vlaštovka obecná
Klíčová slova v angličtině:
sperm morphology, sperm motility, ornamentation, repeatability, barn swallow
Abstrakt:
Abstrakt U sociáln monogamních druh pták je všeobecn rozšíena promiskuita, stav kdy samice kopuluje s více samci. Základním pedpokladem reprodukþního úspchu samce je nejen jeho schopnost zúþastnit se tchto kopulací (uplatnit se jako mimopárový partner), ale následnou kompetici spermií vyhrát a oplodnit vajíþko. Sledovali jsme dva parametry ejakulátu samc vlaštovky obecné, morfologii spermií (délku jednotlivých komponent spermie) a motilitu spermií, opakovan v prbhu hnízdní sezóny. Morfologie spermií je stálý znak, který vykazuje znaþnou stabilitu v rámci samce jak vnitrosezónn tak mezi sezónami. Motilita spermií naproti tomu vykazuje nižší stupe opakovatelnosti v rámci sezóny. V práci dokládám vztah mezi motilitou a morfologií spermií, ale ne mezi motilitou a množstvím spermií. V rámci našeho výzkumu jsme chtli ovit pedpoklad, že samci s lépe vyvinutým ornamentem mají kvalitnjší ejakulát, což by vysvtlovalo jejich úspch pi plození mimopárových potomk. Výsledky naznaþují, že samci s barevnjším hrdlem a vtšími skvrnami na ocasních perech mají rychlejší spermie, takže tyto ornamenty mohou sloužit jako indikátory kvality spermií samce. Motilita spermií však nesouvisela s pohlavn selektovaným znakem, délkou ocasních per. Proces spermatogeneze mže ovšem být ovlivnn okolním prostedím a kvalitou jedince. Plastiþnost fenotypu spermií byla zkoumána pomocí maniulace s velikostí ornamentu (délkou ocasních per), nebyl však dokumentován žádný efekt manipulace. Klíþová slova: morfologie spermií, motilita spermií, druhotné ornamenty, opakovatelnost, vlaštovka obecná 6
Abstract v angličtině:
Abstract Promicsuity is a widespread evolutionary strategy of many socially monogamous bird species. A prerequisite for male reproductive success is not only to participate in within- and extra-pair copulations, but also to win the sperm competition and fertilise the egg. Two ejaculate parameters were studied repeatedly during a breeding season in barn swallows, sperm morphology (size of sperm components) and sperm motility. Sperm morphology is a highly repeatable trait within males either within season or among seasons. Sperm motility is medium repeatable within season.We found a relationship between sperm motiliy and sperm morphology, but not sperm numbers. In our study we tested the relationship between male ornamentation and the quality of his ejaculate traits, which could explain male reproductive success. The results suggest more colourful throat and larger tail spots to indicate an ejaculate of better quality, however, sperm motility was not related to the sexually selected trait – the tail streamers. Admittedly, the environment and male condition can influence the process of spermatogenesis. Sperm phenotype plasticity was tested by the means of manipulation with the ornament size (tail streamer length), nevertheless, no effect of manipulation was documented. Key words: sperm morphology, sperm motility, ornamentation, repeatability, barn swallow 7
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Soudková 1.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Soudková 21 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Soudková 20 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D. 1.2 MB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Jana Svobodová, Ph.D. 1.7 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 663 kB