velikost textu

Molekulárna charakterizácia vybraných obranných faktorov v čeľadi Lumbricidae

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Molekulárna charakterizácia vybraných obranných faktorov v čeľadi Lumbricidae
Název v češtině:
Molekulární charakterizacevybraných obranných faktorů v čeledi Lumbricidae
Název v angličtině:
Molecular characterization of selected defense factors in Lumbricidae
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Veronika Mančíková
Vedoucí:
RNDr. Martin Bilej, DrSc.
Oponent:
RNDr. Jiří Král, CSc.
Id práce:
67153
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Genetika, molekulární biologie a virologie (NGEMOVI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
dážďovky, prirodzená imunita, Eisenia andrei, Eisenia fetida, CCF, fetidín, lysenín, lyzozým
Klíčová slova v angličtině:
annelids, innate immunity, Eisenia andrei, Eisenia fetida, CCF, fetidin, lysenin, lysozyme
Abstrakt:
Abstrakt Dáždovky patriace medzi máloštetinavce sú modelom porovnávacej imunológie už viac ako 40 rokov. Sú schopné efektívne rozpoznať a reagovať na nevlastné látky vďaka rôznym obranným mechanizmom, medzi ktoré sa zahrňujú aj molekuly s mnohými biologickými aktivitami zahrňujúcimi cytolytické, antimikróbne a proteolytické. Táto práca je zameraná na porovnanie imunologických vlastností dvoch blízkych druhov dážďoviek Eisenia andrei a Eisenia fetida. Vďaka mnohým podobnostiam medzi ich morfológiou a životnými cyklami boli až donedávna považované za členov poddruhu. Zaujímavým však je, že sa ich prirodzené prostredia života od seba veľmi líšia, a preto bolo veľmi zaujímavé skúmať aký vplyv majú rozdiely v prostredí na vlastnosti prirodzenej imunity oboch druhov. Kľúčové slová: dážďovky, prirodzená imunita, Eisenia andrei, Eisenia fetida, CCF, fetidín, lysenín, lyzozým
Abstract v angličtině:
Abstract Earthworms belonging to oligochaete annelids have been a model for comparative immunology for over 40 years. They possess various defense mechanisms efficiently recognizing and responding to non-self substances. Among these there are molecules with many biological activities including cytolytic, antimicrobial and proteolytic. This work is aimed to compare the immunological features of two closely related earthworm species Eisenia andrei and Eisenia fetida. Due to many morphological and life cycle similarities they have been, until recently, regarded as members of subspecies. Interestingly, their natural habitat varies considerably, and it was of particular interest to investigate how these environmental differences affect the features of innate immunity of both species. Key words: annelids, innate immunity, Eisenia andrei, Eisenia fetida, CCF, fetidin, lysenin, lysozyme
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Mančíková 937 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Mančíková 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Mančíková 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Martin Bilej, DrSc. 127 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jiří Král, CSc. 83 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Marie Kočová, CSc. 81 kB