velikost textu

Fyziologické rozdíly r a K stratégů u bakterií.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fyziologické rozdíly r a K stratégů u bakterií.
Název v angličtině:
Differences in physiology between r and K bacterial strategists.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bc. Andrea Moserová
Vedoucí:
doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc.
Oponent:
Ing. Václav Krištůfek, CSc.
Id práce:
67121
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Mikrobiologie (NMIKRO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
r/K-koncept, mikrobiální ekologie, membránová adaptace, růstová rychlost
Klíčová slova v angličtině:
r/K-concept, microbial ecology, membrane adaptation, growth rates
Abstrakt:
Fyziologické rozdíly mezi r a K-stratégy u bakterií. Současná definice bakteriálních r a K-stratégů je postavena na délce časového úseku, za který se po vysetí objeví kolonie na agarové plotně. K rozlišení r a K-stratégů v rámci dvou kmenů se někdy používá také jejich růstová rychlost. Dodnes bylo popsáno několik dalších charakteristik, které s r/K-strategiemi prokazatelně souvisí. Jendá se například o rozdílné schopnosti 1) přizpůsobit se k měnícím se podmínkám prostředí, 2) utilizace složitých nebo málo koncentrovaných substrátů, 3) využívání sekundárních metablitů jako nástrojů ekologického boje s ostatními kmeny v prostředí. Spojujícím článkem makro- a mikrobiologického r/K-konceptu je časové rozložení výskytu organismů v průběhu sukcese. Cílem této práce bylo ověřit r/K-charakteristiky u devíti vybraných bakteriálních kmenů a otestovat je na další možné rozdílnosti související s r/K-konceptem. Práce se zaměřuje na měření růstových rychlostí kmenů v tekutých i pevných médiích a na identifikaci složení membránových mastných kyselin těchto kmenů při jejich pěstování v optimální a snížené teplotě, a tedy sledování teplotní adaptace. Mimo jiné práce přináší návrh nové vlastnosti charakteristické pro K-stratégy: souvislost mezi rychlostí přirůstání průměru kolonie a vzdáleností této kolonie od nejbližší sousední klonie stejného kmene. V práci byly použity metody klasické mikrobiologie pro měření růstových rychlostí kmenů, metody FAME pro identifikaci membránových mastných kyselin, metody fluorescenční spektroskopie pro sledování adaptací membrán na úrovni jejich fluidity a v neposlední řadě metody automatického vyhodnocování obrazu.
Abstract v angličtině:
Differences in physiology between r and K-bacterial strategists. The definition of bacterial r/K-strategists is currently based on the time interval they need to form a colony on agar plate. Also, their growth rate which is often used to identify r/K-position within a pair of bacterial strains. To date it was evidenced that also other physiological characteristics relate to bacterial r/K-status, for example their different ability to 1) adapt for changing conditions 2) utilize complex or very diluted substrates, 3) use secondary metabolites to cope with other strains and possibly also others. The intersection of macro- and microbiological r/K-conceptions lies in time distribution of r/K-strategists during succession. The aim of this study was to verify the basic r/K-characteristics on nine chosen strains and to correlate them with their physiological differences that are implicitly regarded as characteristic for r/K-groups. The study deals with growth rates measurements on both liquid and solid media, identification of fatty acid composition and membrane fluidity of strains cultivated at near-optimum and cold temperature in order to track the differences in cold adaptation. The study also deals with the description of possible new K-strategist characteristic: the lack of correlation between the colony growth rate and the presence of neighbouring colonies of the same strain. The classical microbiological methods were used for the growth rate measurements together with FAME analysis for fatty acids identifications, fluorescence spectroscopy for membrane fluidity measurements and automated image analysis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Andrea Moserová 3.92 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Andrea Moserová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Andrea Moserová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc. 593 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Václav Krištůfek, CSc. 827 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 275 kB