velikost textu

Lokalizace vybraných proteinů v průběhu vývoje kvasinkové kolonie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Lokalizace vybraných proteinů v průběhu vývoje kvasinkové kolonie
Název v angličtině:
Localisation of selected proteins during yeast colony development
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Vítězslav Plocek
Vedoucí:
prof. RNDr. Zdena Palková, CSc.
Oponent:
Olga Hrušková Heidingsfeldová, Ph.D.
Id práce:
67101
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Genetika, molekulární biologie a virologie (NGEMOVI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Kvasinky jsou jednobuněčné organismy, které mohou vytvořit až pozoruhodně složité kolonie. Studiem mnohobuněčných struktur kvasinky Saccharomyces cerevisiae bylo zjištěno, že se buňky uvnitř kolonie chovají rozdílně (Kamath and Bungay, 1988; Mináriková et al., 2001; Scherz et al., 2001; Palková and Váchová, 2006; Váchová et al., 2009; Piccirillo et al., 2010; Váchová et al., 2011). Pomocí microarray analýzy vyvíjející se kolonie byly popsány geny, jejichž exprese se zásadně mění během vývoje kolonie (Palková et al., 2002; Váchová et al., 2009). Z těchto genů jsem si vybral čtyři, PDR5, STL1, PHO89 a FET3, u kterých jsem si myslel, že by mohly ovlivňovat růst a diferenciaci kolonie. Vytvořil jsem jejich fúzní varianty s GFP a pomocí technik řezů kolonií, diferenciace kolonií v sacharózovém gradientu a měření na průtokovém cytometru jsem identifikoval místa v kolonii, kde dochází k expresi těchto proteinů. Zjistil jsem, že v kvasinkové kolonii dochází k diferenciaci a rozdílné expresi už v časných fázích vývoje.
Abstract v angličtině:
Yeasts is unicellular organisms which can create remarkably complex colonies. By studying multicellular structures of Saccharomyces cerevisiae yeast it was found that cells within the yeast colony behave differently. (Kamath and Bungay, 1988; Mináriková et al., 2001; Scherz et al., 2001; Palková and Váchová, 2006; Váchová et al., 2009; Piccirillo et al., 2010; Váchová et al., 2011). Through microarray analysis of the developing yeast colony (Palková et al., 2002; Váchová et al., 2009) were described genes whose expression changes basically during the development of the colony. Of those genes, I chose four - PD5, STL1, PHO89, FET3 - that , as I thought, could affect the growth and differentiation of the yeast colony. I created their fusion variants with GFP and, using techniques of yeast colony cuts, yeast colony differentiation in sucrose gradient and measuring by flow cytometry I identified places in the colony, where the gene expression occurs. I found out that in the yeast colony differentiation and different expression take place in early phases of the development.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vítězslav Plocek 37.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vítězslav Plocek 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vítězslav Plocek 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Zdena Palková, CSc. 108 kB
Stáhnout Posudek oponenta Olga Hrušková Heidingsfeldová, Ph.D. 89 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Blanka Janderová, CSc. 81 kB