text size

Řecká filosofie a její vliv na římskou právní vědu

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Řecká filosofie a její vliv na římskou právní vědu
Titile (in english):
Greek Philosophy and its Influence on the Roman Legal Science
Type:
Rigorosum thesis
Author:
JUDr. Petr Dostalík, Ph.D.
Opponents:
doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr.
JUDr. David Falada
Thesis Id:
67058
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Legal History (22-KPD)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
03/04/2013
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Lex Rhodia de iactu, řecká filosofie, římská právní věda, Zákon XII desek.
Keywords:
Rhodian Sea-Law, philosophy of ancient Greece, Roman legal science, Law of the Twelve Tables.
Abstract (in czech):
Abstrakt Práce se zabývá vlivem idejí řecké právní filosofie na římskou právní vědu. Zkoumá řecké vlivy na nejvýznamnější právní památku archaického období římského práva, Zákon XII desek, kde již samotná myšlenka kodifikace je řeckým vlivem, který stojí v protikladu římské představě o závaznosti mravech předků – mores maiorum. Na příkladu lex Rhodia de iactu a Lex Hieronica ukazuje, že římské právo neváhalo přijmout za své i konkrétní právní normy, pokud to bylo nezbytné pro regulaci právních vztahů s neřímským, zejména řeckým, společenským a obchodním prostředím. A konečně se práce zabývá vlivem řeckých filosofů – zejména sofistů – na argumentaci římských právníků. Za příklad vlivu klasické řecké filosofie byl vybrán Aristotelův pojem causa a adaptace tohoto pojmu v právním prostředí.
Abstract:
Abstract The work deals with the influence of ideas of Greek philosophy to Roman legal science. The thesis examines Greek influences on the most important legal source of the Archaic period of Roman law, Law of the Twelve Tables, where the very idea of codification is a Greek influence that stands in opposition to the Roman concept of binding customs of the ancestors - maiorum mores. The example of the Lex Rhodia de iactu and Lex Hieronica shows that Roman legal science did not hesitate to embrace specific rules if it was necessary for the regulation of legal relations with non-Roman, especially Greek, social and business surroundings. Finally, the work deals with the influence of the Greek philosophers - especially the sophists – for the development of the skill of the legal argumentation of the Roman jurists. For example, the influence of classical Greek philosophy of Aristotle's concept was chosen a term “causa”and its further reception in the European legal history.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis JUDr. Petr Dostalík, Ph.D. 838 kB
Download Abstract in czech JUDr. Petr Dostalík, Ph.D. 13 kB
Download Abstract in english JUDr. Petr Dostalík, Ph.D. 4 kB
Download Opponent's review doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr. 66 kB
Download Opponent's review JUDr. David Falada 36 kB
Download Defence's report 283 kB