velikost textu

Řecká filosofie a její vliv na římskou právní vědu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Řecká filosofie a její vliv na římskou právní vědu
Název v angličtině:
Greek Philosophy and its Influence on the Roman Legal Science
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Petr Dostalík, Ph.D.
Oponenti:
doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr.
JUDr. David Falada
Id práce:
67058
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
3. 4. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Lex Rhodia de iactu, řecká filosofie, římská právní věda, Zákon XII desek.
Klíčová slova v angličtině:
Rhodian Sea-Law, philosophy of ancient Greece, Roman legal science, Law of the Twelve Tables.
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá vlivem idejí řecké právní filosofie na římskou právní vědu. Zkoumá řecké vlivy na nejvýznamnější právní památku archaického období římského práva, Zákon XII desek, kde již samotná myšlenka kodifikace je řeckým vlivem, který stojí v protikladu římské představě o závaznosti mravech předků – mores maiorum. Na příkladu lex Rhodia de iactu a Lex Hieronica ukazuje, že římské právo neváhalo přijmout za své i konkrétní právní normy, pokud to bylo nezbytné pro regulaci právních vztahů s neřímským, zejména řeckým, společenským a obchodním prostředím. A konečně se práce zabývá vlivem řeckých filosofů – zejména sofistů – na argumentaci římských právníků. Za příklad vlivu klasické řecké filosofie byl vybrán Aristotelův pojem causa a adaptace tohoto pojmu v právním prostředí.
Abstract v angličtině:
Abstract The work deals with the influence of ideas of Greek philosophy to Roman legal science. The thesis examines Greek influences on the most important legal source of the Archaic period of Roman law, Law of the Twelve Tables, where the very idea of codification is a Greek influence that stands in opposition to the Roman concept of binding customs of the ancestors - maiorum mores. The example of the Lex Rhodia de iactu and Lex Hieronica shows that Roman legal science did not hesitate to embrace specific rules if it was necessary for the regulation of legal relations with non-Roman, especially Greek, social and business surroundings. Finally, the work deals with the influence of the Greek philosophers - especially the sophists – for the development of the skill of the legal argumentation of the Roman jurists. For example, the influence of classical Greek philosophy of Aristotle's concept was chosen a term “causa”and its further reception in the European legal history.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Petr Dostalík, Ph.D. 838 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Petr Dostalík, Ph.D. 13 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Petr Dostalík, Ph.D. 4 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr. 66 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. David Falada 36 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 283 kB