velikost textu

Změny v preferencích heterozygotnosti MHC genů v průběhu menstruačního cykluu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Změny v preferencích heterozygotnosti MHC genů v průběhu menstruačního cykluu
Název v angličtině:
Changes in preferences for heterozygosity in MHC genes across the menstrual cycle
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kateřina Ptáčková
Vedoucí:
doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Kateřina Janotová, Ph.D.
Id práce:
67046
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Zoologie (NZOO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hlavní histokompatibilní komplex, heterozygotnost, atraktivita, pach, tvář, hlas, menstruační cyklus
Klíčová slova v angličtině:
major histocompatibility complex, heterozygosity, attractiveness, odor, face, voice, menstrual cycle
Abstrakt:
Abstrakt Produkty genů hlavního histokompatibilního systému (MHC) hrají klíčovou roli v imunitním systému obratlovců. Předchozí studie u různých druhů obratlovců ukazují, že heterozygotnost v rámci MHC genů přináší lepší obranyschopnost organismu a že heterozygoti jsou preferováni jako partneři. Lidské studie jsou v tomto ohledu ambivalentní, což může být dáno efektem některých modulujících faktorů jako je například reprodukční stav. Zajímalo nás proto, zda dochází ke změnám v hodnocení atraktivity tváře, pachu a hlasu v průběhu menstruačního cyklu. Výzkumu se zúčastnilo 51 mužů a vzorky hodnotilo 52 žen, z nichž 23 užívalo hormonální antikoncepci a 29 přirozeně cyklovalo. Typizovány byly alely -A, -B a -DR. Všechny pachové stimuly, fotografie tváře a hlasové nahrávky mužů byly hodnoceny opakovaně, kdy ženy byly pozvány tak, aby jedno hodnocení probíhalo ve folikulární a jedno v luteální fázi cyklu. Hodnocení probíhalo na sedmibodové škále. K analýze dat byla využita ANOVA s opakovanými měřeními. Změny v souvislosti s fází cyklu i heterozygotností se projevily nejvíce na hodnocení hlasových nahrávek. Hlas homozygotů byl hodnocen lépe než hlas heterozygotů, a to především ve folikulární fázi, kdy byl navíc hodnocen jako atraktivnější než během luteální fáze cyklu. Podobný posun k vyššímu hodnocení ve folikulární fázi cyklu se projevil i u homozygotních tváří, nicméně rozdíl mezi tvářemi homozygotů a heterozygotů nebyl signifikantní. V hodnocení atraktivity hlasu bez ohledu na heterozygotnost byl zaznamenán rozdíl mezi folikulární a luteální fází cyklu. Cyklující ženy hodnotily hlasy lépe, pokud se nacházely ve folikulární fázi cyklu. Toto hodnocení se lišilo od žen, které užívaly HA, a navíc ženy užívající HA hodnotily v obou fázích cyklu atraktivitu hlasu podobně. Zjistili jsme také, že na hodnocení má vliv pořadí testování, kdy se trend hodnotit lépe během druhého sezení prokázal u atraktivity tváří. Preference ve prospěch homozygotů mohou být důsledkem preferencí pro specifické kombinace alel, které jsou pro dané podmínky nejvhodnější. Vzhledem k tomu, že naši účastníci výzkumu byli dárci krve, homozygoti, kteří splňovali zdravotní kritéria, mohli nést vhodné alelické kombinace. 4
Abstract v angličtině:
Abstract Products of major histocompatibility complex (MHC) plays key role in immune system of vertebrates. Prior studies on different vertebrate species show, that heterozygosity in MHC genes is linked to more efficient immune system and preferred in mate choice. Results of human studies are ambivalent, which can be due to the effect of some modulating factors like reproductive status. Therefore, our aim was to test heterozygosity related preferences in faces, odor and voice across menstrual cycle. Our sample consisted of 51 men and 52 women, from which 23 used hormonal contraception and 29 had natural cycle. They were genotyped in -A, -B and -DR alleles. All odor stimuli, face photos and voice records were rated on seven-point scale in both follicular and luteal phase. Repeated measures ANOVA was used for the analysis. Changes in ratings across the menstrual cycle and heterozygosity were most discernible on voice ratings. Voices of homozygous males were rated more attractive than voices of heterozygous males especially in follicular phase. Similar shift to higher ratings in follicular phase was manifested in ratings of homozygous male faces, but the difference between homozygous males and heterozygous males was not significant. Women with natural cycle also rated voices higher in their follicular phase and these ratings were higher than ratings from women using hormonal contraception. Women tend to rate faces higher during second session. Preferences for homozygous males can be result of preferences for specific combinations of alleles, which are optimal for the actual environment. All research participants were blood donors, therefore homozygous participants fulfill all health criteria and can carry suitable combinations of alleles. 5
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Ptáčková 1.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Ptáčková 24 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Ptáčková 17 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D. 717 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Janotová, Ph.D. 1.26 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D. 1.35 MB