velikost textu

Preference v trávení volného času městské mládeže: mikrokultura "mall junkies" v prostoru obchodního centra

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Preference v trávení volného času městské mládeže: mikrokultura "mall junkies" v prostoru obchodního centra
Název v angličtině:
Preferences of urban teenagers´ leisure time spending: microculture of ?mall junkies? in the space of shopping mall
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bc. Lucie Radová
Vedoucí:
RNDr. Jana Spilková, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
Id práce:
67013
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mládež, obchodní centrum, volný čas, kvalitativní výzkum
Klíčová slova v angličtině:
Teenagers, shopping mall, leisure time, qualitative research
Abstrakt:
Lucie Radová: Preference v trávení volného času městské mládeže: mikrokultura „mall junkies“ 4 v prostoru obchodního centra Abstrakt Tato diplomová práce se zaměřuje na volnočasové aktivity a místa, která preferuje pro trávení svého volného času městská mládež. Mým cílem je přiblížit a zmapovat nový trend v oblasti trávení volného času dnešních teenagerů – pasivní trávení volného času ve velkých nákupních centrech. Nákupní centra jsou dnes velmi vyhledávaným místem pro realizaci volnočasových aktivit, a to nejen mezi mládeží. V mé práci však hraje klíčovou roli právě mládež, neboť tuto skupinu populace chápu jako tu část společnosti, jež do určité míry, předurčuje budoucí společenský vývoj a ukazuje na celkovou atmosféru, která ve společnosti vládne. Klíčové je pochopit, proč teenageři svůj volný čas tráví tímto způsobem, a zjistit, co je vede k pasivitě při realizaci jejich volnočasových aktivit, co jim tato forma trávení volného času přináší a čím je pro ně specifický prostor obchodně-společenského centra, kde takto svůj volný čas tráví. Chci pochopit prostorové aspekty jejich pobytu v mikroprostoru obchodního centra a také poznat roli širšího společenského kontextu. V rámci mé práce byly použity metody zúčastněného pozorování, dotazníkového šetření, strukturovaných rozhovorů a také terénního výzkumu ve dvou obchodních centrech v Praze: Centrum Chodov a Palác Flóra. Tato obchodní centra nebyla zvolena náhodně, ale na základě terénního výzkumu, který předcházel mé práci. Jejich výběr pramení z výzkumného záměru, kdy chci porovnat mládež vyskytující se na pražské periferii a v centru města. Dále mě zajímalo, jaká je situace v obchodních centrech v dalších velkých městech Česka (Brno, Hradec Králové a Plzeň). Klíčový je zejména závěr mé diplomové práce, neboť chci shrnout a zobecnit své poznatky z výzkumů a rovněž chci přispět k diskusi o této velice zajímavé a nové problematice, která je stále velice málo zmapována. Klíčová slova Mládež, obchodní centrum, volný čas, kvalitativní výzkum
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis focuses on leisure time activities and places, which are prefered by urban teenagers for spending their leisure time. My first objective is to focus on a new trend in the sphere of spending leisure time of contemporary teenagers, thereby the passive leisure time spending in large shopping malls. Nowadays shopping malls are very fashionable places for realization of leisure time activities, not only among youth. Teenagers play the pivotal role in my work, because this group of population predestines – to a certain degree – the future evolution in a society. The main aim is to understand why teenagers spend their leisure time this way and find out, what leads them to the passivity in realization of their leisure time activities. What brings them this way of spending their leisure time and what is specific for the space of shopping mall, where they spend their leisure time. I want to understand spatial aspects of using in this micro-space of shopping mall and as well as I want to recognize the role of wider social context. I selected two shopping malls in Prague for my research: Centrum Chodov and Palác Flora. Questionnaire survey, participant observation and in-depth interviews were realized. These malls are not selected randomly, but on the basis of the field research, which preceded to my work. This selection rises from my intention to compare teenagers in the suburb and in the Prague city centre. As well as I compare the situation in shopping malls in Prague with another Czech big cities – Brno, Hradec Králové and Plzen as well. The conclusion of my work summarizes and generalizes my findings from the research, as well as it wants to contribute to a discussion about these very interesting however still unexplored problems and questions. Key words Teenagers, shopping mall, leisure time, qualitative research
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Lucie Radová 2.85 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Lucie Radová 35 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Lucie Radová 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jana Spilková, Ph.D. 29 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Dana Fialová, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 80 kB