velikost textu

Vztah úspěšnosti redukční terapie dětské obezity k vybraným genetickým polymorfizmům.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztah úspěšnosti redukční terapie dětské obezity k vybraným genetickým polymorfizmům.
Název v angličtině:
Relation of fruitfulness in reduction therapy of child obesity at samplet genetics polymophisms
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Veronika Janoudová
Vedoucí:
doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Pavlína Čejková, Ph.D.
Id práce:
66907
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Učitelství biologie a geografie pro střední školy (UNBZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
obezita, polymorfizmus, FABP2, B2AR, UCP1, dětská populace
Klíčová slova v angličtině:
obesity, polymorphism, FABP2, B2AR, UCP1, child population
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem diplomové práce je analyzovat vztah polymorfizmů Ala54Thr FABP2 (protein vázající dlouhé řetězce mastných kyselin v enterocytech tenkého střeva), Gln27Glu B2AR (lipolytický receptor v bílé tukové tkáni) a A-3826G UCP1 (rozpřahovací protein ve vnitřní membráně mitochondrie v hnědé tukové tkáni) ke sledovaným antropometrickým a biochemickým markerům a zhodnotit jejich vliv na úspěšnost redukční terapie u dětí a adolescentů. Asociace sledovaných polymorfizmů s obezitou byla prokazována v jiných studiích, výsledky jsou však nejednotné a většina studií se zabývala dospělou populací. Studie zahrnuje celkem 335 jedinců (216 dívek a 119 chlapců), kteří absolvovali redukční pobyt v Dětské léčebně Dr. Filipa v Poděbradech v letech 2000 - 2004. U jedinců byly sledovány antropometrické a biochemické markery na začátku a na konci absolvování redukčního pobytu. Genetická analýza polymorfizmů byly provedena metodou PCR- RFLP. Dívky Thr/Thr v polymorfizmu Ala54Thr FABP2 vykazovaly vyšší tloušťku kožní řasy na břiše (p = 0,009) a vyšší procentuální podíl tuku na tělesném složení (p = 0,023). Byla u nich prokázána signifikantně vyšší redukce obou zmíněných markerů (p = 0,008; p = 0,040). U chlapců byl zaznamenán vztah homozygotů Ala/Ala k nižší redukci tělesné hmotnosti (p = 0,040). V polymorfizmu Gln27Glu B2AR byla u dívek Gln/Gln, resp. u chlapců Gln/Gln, prokázána asociace s vyšší tělesnou výškou (p = 0,001), resp. vyšší hladinou kortizolu (p = 0,005). Dívky Glu/Glu vykazovaly nejmenší pokles tloušťky kožní řasy subskapulární (p = 0,013), zatímco chlapci Gln/Glu vykazovali největší redukci kožní řasy suprailiakální (p = 0,008). U dívek Gln/Gln, resp. u chlapců, byl prokázán nižší nárůst podílu svalové hmoty na tělesné hmotnosti (p = 0,020), resp. větší pokles podílu tukové složky dle Pařízkové (p = 0,010). V polymorfizmu A-3826G UCP1 byla u chlapců G/G zaznamenána nižší redukce tělesné hmotnosti (p = 0,031), u heterozygotů nižší tloušťka kožní řasy na břiše (p = 0,016) i její nižší redukce (p = 0,040), nižší pokles procentuálního podílu tuku na tělesném složení (p = 0,031), větší redukce svalstva v kilogramech (p = 0,029), nižší nárůst procentuálního podílu svalové hmoty na tělesném složení (p = 0,013), větší pokles tukuprosté hmoty (p = 0,002) a fat-free mass indexu (p = 0,003). Výsledky naznačují vztah polymorfizmů k úspěšnosti redukční terapie, kde byly signifikantní změny pozorovány nejčastěji u tloušťky kožních řas a parametrů charakterizující tělesné složení. U polymorfizmů Gln27Glu B2AR a A-3826G UCP1 byl prokázán vliv pohlaví. Klíčová slova: obezita, polymorfizmus, FABP2, B2AR, UCP1, dětská populace
Abstract v angličtině:
ABSTRAKT The aim of the thesis is to analyze the relationship of polymorphisms Ala54Thr FABP2 (protein binding long chain fatty acids in the enterocytes of the small intestine), Gln27Glu B2AR (lipolytic receptor in white adipose tissue) and A-3826G UCP1 (uncoupling protein in the inner membrane of mitochondria in brown adipose tissue) to pursued antropometric and biochemical markers and judge their impact on the success of reducing therapy on children. Association of observed polymorphisms with obesity has already been proven in other studies, the results are inconsistent and most studies have dealt with adults. The study includes of 335 individuals (216 girls and 119 boys) who completed a reduction stay in the Children's hospital of Dr. Filip in Poděbrady. The subjects were studied for anthropometric and biochemical markers at the beginning and at the end of reduction stay. Genetic analysis of polymorphisms were performed with use of PCR-RFLP. Girls Thr/Thr in polymorphism Ala54Thr FABP2 were showing greater thickness of skin fold on abdomen (p=0,009) and higher fat percentage in body composition (p=0,023). Significantly greater reductionof both these markers have been demonstrated (p=0.008, p=0.040). For boys the relationship was observed of homozygote Ala/Ala in a lower weight reduction (p=0,040). In polymorphism Gln27Glu B2AR were for girls Gln/Gln, resp. boys Glu/Glu, showing asociation with higher body height (p = 0,001), resp. higher levels of cortisol (p = 0,005). Girls Glu/Glu showed the smallest decrease in thickness of subscapular skinfold (p=0,013), while boys Gln/Glu showed the greatest reduction in subscapular skinfold (p = 0.008). Girls Gln/Gln, respectively boys, have been proven lower growth of muscle mass on body weight (p = 0,020), respectively larger decline in share of fat component according to Pařízková (p = 0,010). In polymorphism A-3826G UCP1 was recorded for boys G/G a lower reduction in body weight (p = 0,031), for heterozygotes lower skinfold thickness on abdomen ( p= 0,016) as well as thein reduction (p = 0,040), lower percentage decrease of fat share in body composition (p = 0,031), greater muscle reduction in kilograms (p = 0,029), lower percentage increase in share of muscle mass in body composition (p = 0,013), greater decrease of fat-free mass (p = 0,002) and fat-free mass index (p = 0,003). Results indicates a relationship of polymorphisms to the success of reduction therapy, where significant changes observed mostly in skinfolds thickness and parameters characterising body composition. For polymorphisms Gln27Glu B2AR a A-3826G UCP1, was proven influence of sex. Key words: obesity, polymorphism, FABP2, B2AR, UCP1, child population
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Janoudová 2.2 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Veronika Janoudová 401 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Janoudová 17 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Janoudová 15 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. 68 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Pavlína Čejková, Ph.D. 77 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. 154 kB