velikost textu

Vývoj tělesných segmentů u prepubertálních a pubertálních chlapců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj tělesných segmentů u prepubertálních a pubertálních chlapců
Název v angličtině:
Development of body segments in prepubertal and pubertal boys.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Radka Čudová
Vedoucí:
doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jitka Riedlová
Id práce:
66906
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Učitelství biologie a matematiky pro střední školy (UNBM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Studie přináší informace o vývoji základních charakteristik tělesných segmentů - objemu, denzity a hmotnosti u prepubertálních a pubertálních chlapců. Růst je základním atributem živé hmoty a lze ho posuzovat různými způsoby. Pro exaktnější sledování změn hmotnosti, objemu a denzity se lidské tělo rozdělí na tělesné segmenty a sleduje je na jejich úrovni. Doposud bylo použito velké množství metod pro odhad těchto parametrů /imerzní metoda (Drillis, 1966), radioizotopová metoda (Selujanov, 1978), DEXA, CT, MRI /. Zmíněné metody se vyznačují poměrně velkou technickou náročností nebo vyžadují náročnou přístrojovou techniku, která nemusí být vždy dostupná. Cílem práce bylo vytvořit interaktivní databázi pro zápis longitudinálních dat s automatickým výpočtem charakteristik tělesných segmentů podle metody Atohs-Ulbrichová (1984). Do této databáze byly uloženy antropometrické parametry naměřené na souboru 254 chlapců ve věku 7-14 let z pražských základních škol. Každé dítě podstoupilo 4 opakovaná antropometrická měření. U každého chlapce bylo změřeno celkem 61 somatometrických charakteristik. Analýza charakteristik tělesných segmentů u prepubertální a pubertálních chlapců ukazuje, že hodnoty hmotnosti a objemu tělesných segmentů s věkem narůstají. Dále bylo prokázáno, že změny charakteristik tělesných segmentů jsou proporcionálně závislé na délkovém růstu a na změnách měkkých tkání příslušného regionu. Růstová dynamika délky, objemu a hmotnosti segmentů končetin odpovídá růstové dynamice celé končetiny. U výšek segmentů a délek HK, DK nebylo doloženo žádné výrazné období přírůstků, oproti tomu u hmotnosti a objemu horní a dolní končetiny i jejich segmentů byly nejvyšší přírůstky v období 12,5-14,5 let, což odpovídá akcelerační fázi puberty chlapců. Růstová dynamika končetin a jejich segmentů byla srovnána se semilongitudinální studií (Bláha et al., 2006). Sledována byla i vzájemná závislost vývoje obvodových parametrů jednotlivých segmentů končetin a tloušťky kožních řas příslušných regionů. Byla potvrzena akcelerace rozvoje svalstva končetin v období akcelerační fáze puberty. KLÍČOVÁ SLOVA: tělesné segmenty, Metoda Atohs-Ulbrichová, prepuberta, puberta, chlapci. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Abstract v angličtině:
ABSTRACT: The study provides information about the development the basic characteristics of body segments - the volume, density and mass of prepubertal and pubertal boys. Growth is a fundamental attribute of living matter, and can be assessed in different ways. For more exact monitoring changes of weight, volume and density, we divide the human body into segments and we follow them on their level. There are a lot of methods for estimating these parameters / immersion method (Drillis, 1966), radioisotope method (Selujanov, 1978), DEXA, CT and MRI/. These methods are characterized by relatively high technological fastidiousness and require sophisticated instrumentation that may not always be available. The goal of this study was to create an interactive database for the registration of longitudinal data with automatic calculation the characteristics of body segments according to the method Atohs-Ulbrichová (1984). In the database were stored anthropometric parameters measured on a set of 254 boys aged 7-14 years from primary schools in Prague. Each child underwent four repeated anthropometric measurements. On each body was measured 61 somatometrics characteristics. Analysis these characteristics of body segments in prepubertal and pubertal boys shows that the mass and volume of body segments are increasing with age. It was also demonstrated that changes in physical characteristics of the segments are proportionally dependent on the lengths of growth and changes in soft tissue in the region. Growth dynamics of length, volume and weight of the limb segments corresponding to the growth dynamics of the whole limb. The heights and lengths segments of upper a lower limbs were not supported by any significant period of increase, contrary to the weight and volume of the upper and lower limbs and their segments there were the highest increases in the period from 12,5 to 14,5 years, which corresponds to the acceleration phase puberty of boys. Growth dynamics of the limbs and their segments were compared with semilongitudinal study (Bláha et al., 2006). We monitored the development the interdependence of circuit parameters of the individual segments of the limbs and skin fold thickness in the regions. We confirm the acceleration of the development limb muscles during the acceleration phase of puberty. KEYWORDS: body segments, Method Atohs-Ulbrichová, prepuberta, puberta, boys, growth. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Radka Čudová 637 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Radka Čudová 26 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Radka Čudová 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. 31 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jitka Riedlová 29 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. 153 kB