velikost textu

Vliv aktivace žírných buněk na organizaci mikrotubulů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv aktivace žírných buněk na organizaci mikrotubulů
Název v angličtině:
The effect of the mast cell activation on the microtubule organisation
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Zuzana Hájková
Vedoucí:
doc. RNDr. Pavel Dráber, CSc.
Oponent:
doc. RNDr. Pavla Binarová, CSc.
Id práce:
66752
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Buněčná a vývojová biologie (NBUNVYB)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mikrotubuly, aktivace žírných buněk, BMMC, STIM1, Ca2+
Klíčová slova v angličtině:
Microtubules, activation of mast cells, BMMC, STIM1, Ca2+
Abstrakt:
Aktivace žírných buněk kostní dřeně (bone marrow-derived mast cells, BMMC) zahajuje řadu buněčných procesů, jako je uvolnění obsahu intracelulárních váčků, proliferace buňky nebo reorganizace cytoskeletu. Ačkoliv mikrotubuly hrají v těchto procesech důležitou roli, molekulární mechanismy kontrolující změny v organizaci mikrotubulů během aktivačních dějů jsou neznámé. BMMC mohou být aktivovány několika způsoby. Za fyziologických podmínek způsobuje agregace IgE receptorů (FcRI) na povrchu buněk aktivaci specifických signálních drah. BMMC mohou být také aktivovány nespecificky pervanadátem, inhibitorem tyrosinových fosfatáz, nebo thapsigarginem, inhibitorem Ca2+ ATPáz na endoplazmatickém retikulu. V rámci této diplomové práce bylo zjištěno, že pro sledování rychlých morfologických změn, při aktivaci žírných buněk, je vhodné BMMC před aktivací imobilizovat na fibronektin. Bylo prokázáno, že specifická i nespecifická aktivace BMMC vede k reorganizaci mikrotubulů a k tvorbě mikrotubulárních výběžků. Tvorba mikrotubulárních výběžků je za fyziologické aktivace závislá na aktivitě protein tyrosinových kináz Src rodiny a na vnitrobuněčné koncentraci Ca2+. Důležitou roli v tomto procesu hraje protein STIM1, detektor Ca2+ koncentrace v endoplazmatickém retikulu, který se podílí na aktivaci Ca2+ kanálů v plazmatické membráně. Výsledky také naznačují, že by Ca2+ mohl regulovat jak nukleaci mikrotubulů z MTOC, tak i jejich polymeraci. Získané poznatky dokazují, že reorganizace mikrotubulů je v průběhu aktivačních dějů BMMC závislá na změnách intracelulární koncentrace Ca2+ regulované STIM1. Znalosti molekulárních mechanismů regulace reorganizace mikrotubulů by mohly být využity v nových přístupech léčby zánětlivých reakcí a alergií.
Abstract v angličtině:
The activation of bone marrow-derived mast cells (BMMCs) induces a number of cell processes such as degranulation, proliferation and cytoskeleton rearrangements. Although microtubules are important in these processes, molecular mechanisms that control changes in microtubule organisation during cell activation are unknown. Activation of BMMCs can be achieved in several ways. Under physiological conditions, the aggregation of IgE receptors (FcRI) on the surface of BMMCs leads to the initiation of specific signaling pathways. Cells can be also activated nonspecifically by a tyrosine phosphatase inhibitor pervanadate, or by thapsigargin that inhibits Ca2+ ATPase pumps located on the endoplasmic reticulum. In this diploma thesis it was found out that rapid morphological changes can be monitored when BMMC are immobilised on the fibronectin before their activation. It was proved that specific and nonspecific activation events lead to microtubule reorganization, as well as to generation of a large number of microtubule-dependent protrusions. In the course of FcRI aggregation, generation of microtubule protrusions depends on the activity of Src family protein tyrosine kinases and on the intracellular Ca2+ concentration. STIM1, an endoplasmic reticulum Ca2+ sensor, which participates in the activation of store-operated Ca2+ channels in the plasma membrane, plays a key role in this process. Recently obtained data suggest that Ca2+ might affect microtubule nucleation from MTOC, as well as their polymerization. Obtained results demonstrate that microtubule reorganization during BMMC activation depends on changes in the intracellular Ca2+ concentration, modulated by STIM1. Knowledge of molecular mechanisms reorganising microtubules could be used in new approaches to the treatment of inflammatory and allergic diseases.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Hájková 2.23 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Zuzana Hájková 8.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Hájková 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Hájková 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Pavel Dráber, CSc. 139 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Pavla Binarová, CSc. 53 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 279 kB