text size

Prostorová variabilita textury půd ve vybraném úseku nivy Lužnice

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Prostorová variabilita textury půd ve vybraném úseku nivy Lužnice
Titile (in english):
Spatial Variability of Soil Texture in Selected Area of Alluvial Plain of Luznice
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Bc. Magdaléna Dvořáková
Supervisor:
RNDr. Luděk Šefrna, CSc.
Opponent:
Ing. Jana Janderková
Consultants:
RNDr. Břetislav Balatka, CSc.
RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
Thesis Id:
66744
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Institute of Geology and Paleontology (31-420)
Study programm:
Geology (N1201)
Study branch:
Geology (NGEOL)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
15/09/2010
Defence result:
Very good
Publication of the thesis:
The thesis was excluded from public domain.
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Abstrakt Rešeršní část diplomové práce začíná charakteristikou říční nivy, dále představuje dotčené území v geografických, geologických, geomorfologických a pedologických souvislostech. Vzhledem k tomu, že se celé území nachází na území přírodní rezervace a chráněné krajinné oblasti, je zde zařazena i kapitola o ochraně přírody. Následující oddíl diplomové práce je věnován obecné charakteristice nivních pd a rozdíl v zařazení nivních pd v hlavních světových klasifikacích. Následuje kapitola o klasifikaci pd podle textury a o metodách, které jsou používány k oddělení jednotlivých zrnitostních kategorií. Oddíl materiály a metody popisuje postup terénního odběru vzork, jejich zrnitostní analýzu kombinací pipetovací metody a prosévání a metodu následného statistického zpracování získaných údaj o zrnitosti. Poslední oddíl přináší výsledky terénního przkumu, které byly rozšířeny o data z archivu výzkumného ústavu meliorací a ochrany pd a dvou sond provedených v rámci projektu řešiteli Českého vysokého učení technického. Jsou zde výsledky zrnitostních analýz provedených u dvaceti vybraných vzork pd. Výstupem geostatistického zpracování těchto dat jsou mapy, které znázorují změnu zrnitosti pd na dotčeném území a dva pedologické řezy zájmovým územím. Oddíl uzavírá návrh změny bonitovaných pdně ekologických jednotek tohoto území a přibližné stanovení retenční kapacity dotčeného území. Klíčová slova: fluvizem, niva, Lužnice, zrnitost, retence 4
Abstract:
Summary Research part of this dissertation thesis begins with floodplain characteristics and describes concerned area in geographic, geologic, geomorphologic and pedologic connections. A chapter about nature conservation is included as all the area is situated in a natural reserve and protected landscape area. Next part of the dissertation describes characteristics of fluvisols and differences of insertion fluvisols in soil taxonomy systems. This part also involves a chapter dealing with questions of soil texture classification and particle size analysis. Materials and methods chapter contains field research and particle size analysis, in particualr pipette and sieve analysis and statistical survey of grain size data. Last part of the dissertation thesis presents field survey data which was complemented by data from VUMOP and ýVUT. Results of grain size analysis of twenty chosen samples are also included. Results of geostatistical data survey on concerned areas are depicted on maps which illustrate variation of soil texture. The end of this part summarizes a change proposal of environmental–soil unions’ classification and rough calculation of retention capacity of the concerned area. Key words: fluvisol, floodplain, Lužnice, texture, retention 5
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Bc. Magdaléna Dvořáková 4.08 MB
Download Abstract in czech Mgr. Bc. Magdaléna Dvořáková 20 kB
Download Abstract in english Mgr. Bc. Magdaléna Dvořáková 19 kB
Download Supervisor's review RNDr. Luděk Šefrna, CSc. 77 kB
Download Opponent's review Ing. Jana Janderková 161 kB
Download Defence's report doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc. 145 kB