velikost textu

Prostorová variabilita textury půd ve vybraném úseku nivy Lužnice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prostorová variabilita textury půd ve vybraném úseku nivy Lužnice
Název v angličtině:
Spatial Variability of Soil Texture in Selected Area of Alluvial Plain of Luznice
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bc. Magdaléna Dvořáková
Vedoucí:
RNDr. Luděk Šefrna, CSc.
Oponent:
Ing. Jana Janderková
Konzultanti:
RNDr. Břetislav Balatka, CSc.
RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
Id práce:
66744
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Program studia:
Geologie (N1201)
Obor studia:
Geologie (NGEOL)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Informace o neveřejnosti:
Práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Rešeršní část diplomové práce začíná charakteristikou říční nivy, dále představuje dotčené území v geografických, geologických, geomorfologických a pedologických souvislostech. Vzhledem k tomu, že se celé území nachází na území přírodní rezervace a chráněné krajinné oblasti, je zde zařazena i kapitola o ochraně přírody. Následující oddíl diplomové práce je věnován obecné charakteristice nivních pd a rozdíl v zařazení nivních pd v hlavních světových klasifikacích. Následuje kapitola o klasifikaci pd podle textury a o metodách, které jsou používány k oddělení jednotlivých zrnitostních kategorií. Oddíl materiály a metody popisuje postup terénního odběru vzork, jejich zrnitostní analýzu kombinací pipetovací metody a prosévání a metodu následného statistického zpracování získaných údaj o zrnitosti. Poslední oddíl přináší výsledky terénního przkumu, které byly rozšířeny o data z archivu výzkumného ústavu meliorací a ochrany pd a dvou sond provedených v rámci projektu řešiteli Českého vysokého učení technického. Jsou zde výsledky zrnitostních analýz provedených u dvaceti vybraných vzork pd. Výstupem geostatistického zpracování těchto dat jsou mapy, které znázorují změnu zrnitosti pd na dotčeném území a dva pedologické řezy zájmovým územím. Oddíl uzavírá návrh změny bonitovaných pdně ekologických jednotek tohoto území a přibližné stanovení retenční kapacity dotčeného území. Klíčová slova: fluvizem, niva, Lužnice, zrnitost, retence 4
Abstract v angličtině:
Summary Research part of this dissertation thesis begins with floodplain characteristics and describes concerned area in geographic, geologic, geomorphologic and pedologic connections. A chapter about nature conservation is included as all the area is situated in a natural reserve and protected landscape area. Next part of the dissertation describes characteristics of fluvisols and differences of insertion fluvisols in soil taxonomy systems. This part also involves a chapter dealing with questions of soil texture classification and particle size analysis. Materials and methods chapter contains field research and particle size analysis, in particualr pipette and sieve analysis and statistical survey of grain size data. Last part of the dissertation thesis presents field survey data which was complemented by data from VUMOP and ýVUT. Results of grain size analysis of twenty chosen samples are also included. Results of geostatistical data survey on concerned areas are depicted on maps which illustrate variation of soil texture. The end of this part summarizes a change proposal of environmental–soil unions’ classification and rough calculation of retention capacity of the concerned area. Key words: fluvisol, floodplain, Lužnice, texture, retention 5
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Magdaléna Dvořáková 4.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Magdaléna Dvořáková 20 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Magdaléna Dvořáková 19 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Luděk Šefrna, CSc. 77 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Jana Janderková 161 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc. 145 kB