velikost textu

Sopečné pórovité horniny v sedimentární výplní sokolovské pánve

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sopečné pórovité horniny v sedimentární výplní sokolovské pánve
Název v angličtině:
Pumic in the Sokolov basin: genesis and possible use
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Irma Harenčáková
Vedoucí:
prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr.
Oponent:
Mgr. Aneta Šťastná, Ph.D.
Konzultant:
RNDr. Mgr. Petr Rojík, Ph.D.
Id práce:
66700
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Program studia:
Geologie (N1201)
Obor studia:
Geologie (NGEOL)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem studia v této diplomové práci byly nově objevené sopečné pórovité horniny na území České republiky. Tyto horniny byly nalezeny Dr. Petrem Rojíkem, který je zaměstnán jako geolog v Sokolovské uhelné a.s. Horniny jsou vulkanického původu a vyskytují se v sokolovské pánvi v lomu Družba. Makroskopický vzhled nalezených hornin a jejich uložení v terénu připomínalo charakterem horninu pemzu, a proto se studium zabývalo porovnáním a ověřením, zda tyto horniny skutečně pemzou jsou či nikoliv. Geologická pozice sopečných pórovitých hornin je charakteristická svým uložením v bentonitové základní hmotě v podobě laharu a může být přiřazena k tzv. epiklastickým ložiskům. Odebrané vzorky hornin byly podrobeny petrografickému rozboru. Zkoumáním vyšlo najevo, že tyto horniny v prvotní fázi výzkumu považované za pemzu se od ní v některých případech liší. Byly určeny čtyři základní kategorie hornin podle makroskopických kriterií. Silikátová analýza identifikovala podle jejich chemického složení vzorky jako trachyandezit, fonotefrit až bazaltický trachyandezitem, trachybazalt a tefrifonolit a ukázala, že tyto sopečné horniny mají bazický až intermediální charakter a nezapadají mezi pravé pemzy, které se vyznačují vysokým obsahem SiO2. Pomocí další laboratorní metody zabývající se mikroskopií byla ve výbrusech zjištěna holokrystalická a hemikrystalická struktura a typická porfyrická struktura. Byla pozorována mikropórovitost, vrůstání pórů do minerálů, rozvětvené nepravidelné tvary pórů a mikrotrhliny. V textu diplomové práce jsou popsány další charakteristiky sopečných pórovitých hornin ověřené metodami, jako je RTG difrakční rozbor určující hlavní minerály v odebraných vzorcích hornin a nebo rtuťová porozimetrie zaměřená na pórový prostor hornin a jeho zkoumání z hlediska daných fyzikálních veličin.
Abstract v angličtině:
SUMMARY In this work was to bring newly discovered volcanic porous rocks in the Czech Republic. These rocks have been found by Dr. Peter Rojíkem who is employed as a geologist in the Sokolov coal and The rocks are of volcanic origin, and therefore occur in the Sokolov Basin in refractive Druzhba. Macroscopic appearance of found rocks and store them in the terrain resembled the character of pumice rock, and therefore the studies addressed the comparison and verification of whether these rocks are actually a pumice stone or not. Geological position of porous volcanic rock is characterized by its deposit base in the bentonite clay in the form of a lahar, and can be attributed to the so-called epiklastickým deposits. Collected rock samples were subjected to analysis petrografickému. Researching, it became clear that these rocks in the initial stage of the research considered pumice from it in some cases differ. Identifying four basic categories of rocks according to macroscopic criteria. Silicate analysis identified according to their chemical composition as the samples trachyandesites, fonotefrit to basaltic trachyandesites, trachybasalts and tefrifonolit. Using other laboratory methods to deal with microscopy was observed in thin sections and holokrystalická hemikrystalická structure and a typical porphyritic texture. Was observed Microporosity, vrůstání pores in minerals, branched irregular shapes of pores and microcracks. The text of the thesis describes other characteristics of porous volcanic rocks validated methods such as X-ray diffraction analysis identifying the main minerals in rock samples taken and or mercury porosimetry oriented pore space of rocks and its exploration in terms of the physical quantities.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Irma Harenčáková 15.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Irma Harenčáková 17 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Irma Harenčáková 14 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. 58 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Aneta Šťastná, Ph.D. 684 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 181 kB