text size

Stanovištní nároky a kompetice mezi původním a invazními druhy Impatiens

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Stanovištní nároky a kompetice mezi původním a invazními druhy Impatiens
Titile (in english):
Habitat requirements and competition between native and invasive Impatiens species
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Jan Čuda
Supervisor:
RNDr. Hana Skálová, CSc.
Opponent:
prof. RNDr. Karel Prach, CSc.
Thesis Id:
66650
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Botany (31-120)
Study programm:
Biology (N1501)
Study branch:
Botany (NBOTA)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
06/06/2011
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Impatiens noli-tangere, Impatiens parviflora, Impatiens glandulifera, rostlinné invaze, nepůvodní druhy, blízce příbuzné druhy rostlin, stanovištní nároky, konkurence, terénní sledování
Keywords:
Impatiens noli-tangere, Impatiens parviflora, Impatiens glandulifera, plant invasions, non-indigenous species, congeners, environmental characteristics, competition, field experiment
Abstract (in czech):
ABSTRAKT V České republice se běžně vyskytují tři druhy rodu Impatiens (netýkavka), z nichž jeden je původní – I. noli-tangere a dva jsou invazní – I. parviflora a I. glandulifera. Protože všechny druhy se vyskytují na relativně podobných stanovištích, je otázka, zda invazní druhy nemohou mít negativní vliv na původní druh, případně dokonce nemůže být původní druh kompetičně vyloučen. Cílem práce bylo: (i) porovnat stanovištní nároky druhů Impatiens, (ii) zjistit, zda je možná jejich koexistence a (iii) posoudit vliv invazních druhů na druh původní. Byly vytyčeny dva soubory trvalých ploch, které se nacházely dohromady na pěti lokalitách. První soubor obsahoval 84 trvalých ploch, celkem 7 typů kombinací výskytu druhů Impatiens a byl určen ke studiu stanovištních nároků. Stanovištní nároky jsem hodnotil podle proměnných prostředí naměřených přímo v terénu (vlhkost, zástin, sklon svahu, pokryvnost volné půdy) a nepřímo pomocí Ellenbergových indikačních hodnot doprovodných druhů Impatiens: (vlhkost, světlo, půdní reakce, živiny). Druhý soubor obsahoval 45 ploch, na ploše byla sledována vždy dvojice druhů původního a invazního. Jeden z druhů byl odstraněn a byla sledována reakce druhu ponechaného. Hodnotil jsem reakci počtu, pokryvnosti a výšky druhu po odstranění kompetitora. Nejdůležitejšími faktory prostředí pro výskyt byla vlhkost půdy pro I. noli-tangere a I. parviflora a zástin stanoviště pro I. glandulifera a I. parviflora. Ellenbergovy indikační hodnoty ukázaly slabou výpovědní hodnotu, průkazný vliv měl pouze faktor živiny. Niky jednotlivých druhů se značně překrývají, ale nejsou totožné. Koexistence druhů v terénu je proto možná, avšak jen v relativně úzkém rozmezí podmínek. Invazní druhy se obecně neukázaly jako silnější kompetitoři, pro hodnocení kompetiční zdatnosti rostlin se ukázala jako nejvhodnější pokryvnost rostlin. Klíčová slova: Impatiens noli-tangere, Impatiens parviflora, Impatiens glandulifera, rostlinné invaze, nepůvodní druhy, blízce příbuzné druhy rostlin, stanovištní nároky, konkurence, terénní sledování
Abstract:
ABSTRACT Three of Impatiens species are widespread in the Czech republic, one is native, two of them invasive. Because all species occur in relatively similar habitats, the question is, whether the invasive species can negatively affect the native species, or even the original can can be displaced. The aim of the thesis was: (i) to compare habitat requirments of the Impatiens species, (ii) to determine if the coexistence of species is possible, (iii) to assess the impact of invasive species to the original species. The investigation was carried out using two sets of permanent plots in 5 localities. In the first set with a total of 84 plots (combinations of occurrence of the three species) site characteristics as tree cover, soil humidity, slope and bare land cover were directly measured and nutrient, light, humidity and soil reaction characteristic assessed using Ellenberg indicator values. The second set contained a total of 45 plots with one of the native-invasive congener pair being removed and the intact controls. Number, cover and height of the plants were assesed. The key enviromental factors determining distribution of the species were soil moisture for I. noli-tangere and I. parviflora, and tree cover for I. glandulifera and I. parviflora. Ellenberg indicator values had poor explanation value; significant effect was revealed only in nutrients. Individual species niches overlap considerably, but are not identical. The coexistence of species in the field is therefore possible, but only in the relatively narrow range of conditions. Invasive species were generally not stronger competitors, plant cover was the best predictor of competitive ability of plants. Key words: Impatiens noli-tangere, Impatiens parviflora, Impatiens glandulifera, plant invasions, non-indigenous species, congeners, environmental characteristics, competition, field experiment
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Jan Čuda 3.29 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Jan Čuda 43 kB
Download Abstract in czech Mgr. Jan Čuda 18 kB
Download Abstract in english Mgr. Jan Čuda 14 kB
Download Supervisor's review RNDr. Hana Skálová, CSc. 118 kB
Download Opponent's review prof. RNDr. Karel Prach, CSc. 129 kB
Download Defence's report doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc. 80 kB