text size

Role onkogenu erbB-2 v biologii rakovinných kmenových buněk

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Role onkogenu erbB-2 v biologii rakovinných kmenových buněk
Titile (in english):
The role of erbB-2 oncogene in the biology of cancer stem-like cells
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Bc. Kateřina Prokopová
Supervisor:
prof. Ing. Jiří Neužil, CSc.
Opponent:
RNDr. Ladislav Anděra, CSc.
Thesis Id:
66648
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Cell Biology (31-151)
Study programm:
Biology (N1501)
Study branch:
Immunology (NIMUN)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
21/09/2010
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Rakovinné kmenové buňky, erbB-2, rakovina prsu, mammosféry
Keywords:
Cancer stem-like cells, erbB-2, breast cancer, mammospheres
Abstract (in czech):
Abstrakt Nedávné výzkumy ukazují na přítomnost minoritní frakce nádorových buněk, která vykazuje určité “kmenové“ vlastnosti. Tyto tzv. rakovinné kmenové buňky (RKB) se vyznačují relativně vyšší odolností k léčbě, tradičně zaměřené na diferencované a rychle se dělící buňky a proto mohou být příčinou relapsů nádorových onemocnění. RKB sdílejí specifickou expresi genů a deregulaci signálních drah. Jednou ze známých deregulací je zvýšená exprese receptoru erbB-2 (HER2), vyskytující se u ~25-30% případů rakoviny prsu. Zvýšená exprese erbB-2 receptoru je spojená se špatnou prognózou, zvýšeným proliferačním potenciálem a s rezistencí vůči chemoterapii. Dle nedávných výzkumů se při zvýšení hladiny erbB-2 zvyšuje i procento RKB v populaci nádorových buněk. V této diplomové práci jsme jako model RKB rakoviny prsu in vitro studovali tzv. mammosféry, rostoucí v médiu bez obsahu séra, do něhož jsou buňky postupně převáděny. Tyto buňky jsou CD44+, vyznačují se zvýšenou expresí ABCG-2, Sox-2, Vimentinu a také vysokými hladinami erbB-2. Dále jsme připravili stabilní linii MCF7 buněk se sníženou hladinou erbB-2 pomocí shRNA plazmidu. V erbB-2- buňkách jsme charakterizovali expresi sady markerů RKB a sledovali schopnost těchto buněk iniciovat tvorbu nádoru v nahé myši pomocí ultrazvuku. Klíčová slova Rakovinné kmenové buňky, erbB-2, rakovina prsu, mammosféry
Abstract:
Abstract Recent studies indicate the existence of a subpopulation of cells within tumours with stem cell-like characteristics. These “cancer stem-like cells” (CSCs) are relatively resistant to established therapies, usually targeting differentiated and fast proliferating cells. Therefore, CSCs may be a reason for the relapse of neoplastic diseases. CSCs can be characterised by a specific gene expression profile and deregulated signalling pathways. Of these, upregulation of the erbB-2 (HER2) receptor, a hallmark of ~25-30% breast cancer patients, is related to dismal prognosis, elevated proliferation potential and resistance to chemotherapy. Recent evidence has suggested that upregulation of erbB-2 leads to increase in the pool of CSCs. In our study we used mammospheres, cells grown in the absence of serum, an in vitro model of breast CSCs, which were prepared by “weaning” breast cancer MCF7 cells to a special medium. These cells were CD44high and showed increased expression of ABCG-2, Sox-2, Vimentin as well as high levels of erbB-2. Next, we prepared a stable line of MCF7 cells with low levels of erbB-2 by shRNA. ErbB-2low cells were characterised for expression of set of CSCs markers and tested for tumour forming efficacy in nude mice using ultrasound imaging. Keywords Cancer stem-like cells, erbB-2, breast cancer, mammospheres
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Bc. Kateřina Prokopová 1.05 MB
Download Abstract in czech Mgr. Bc. Kateřina Prokopová 73 kB
Download Abstract in english Mgr. Bc. Kateřina Prokopová 40 kB
Download Supervisor's review prof. Ing. Jiří Neužil, CSc. 54 kB
Download Opponent's review RNDr. Ladislav Anděra, CSc. 85 kB
Download Defence's report Marie Nohýnková 828 kB