velikost textu

Vliv zvýšené koncentrace CO2 a ozářenosti na kvantitativní parametry mezofylových buněk smrku ztepilého

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv zvýšené koncentrace CO2 a ozářenosti na kvantitativní parametry mezofylových buněk smrku ztepilého
Název v angličtině:
The effect of elevated CO2 concentration and irradiation on quantitative parameters of mesophyll cells of Norway spruce
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Zuzana Kubínová
Vedoucí:
prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Barbora Radochová, Ph.D.
Konzultanti:
RNDr. Lucie Kubínová, CSc.
Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.
Id práce:
66638
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Anatomie a fyziologie rostlin (NANAT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
anatomie jehlic, disektor, konfokální mikroskopie, nevychýlený odhad, ozářenost, počet chloroplastů, Picea abies, slunné a stinné jehlice, smrk ztepilý, systematicky rovnoměrně náhodný výběr, zvýšená koncentrace CO2
Klíčová slova v angličtině:
needle anatomy, sun and shade needles, systematic uniform random sampling, unbiased estimation, disector, chloroplast number, irradiance, elevated CO2, confocal microscopy, Picea abies, Norway spruce
Abstrakt:
KUBÍNOVÁ, Zuzana. Vliv zvýšené koncentrace CO2 a ozářenosti na kvantitativní parametry mezofylových buněk smrku ztepilého. Praha, 2010. 74 s. Diplomová práce. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Abstrakt Cílem práce bylo zvolit a upravit metodiku pro počítání částic v prostoru, aby byla použitelná pro nevychýlený odhad počtu chloroplastů v mezofylových buňkách jehlic. Pro počítání chloroplastů byla poprvé použita metoda disektoru, která umožňuje nevychýlený odhad počtu chloroplastů na objem jehlice z preparátů čerstvých řezů jehlicemi nasnímaných konfokálním mikroskopem bez nutnosti složité přípravy preparátů. Dalším cílem bylo porovnat vybrané fotosyntetické a anatomické charakteristiky ve slunných a stinných jehlicích smrku ztepilého pěstovaného dlouhodobě pod vlivem různé koncentrace CO2 v atmosféře. Stromy byly pěstovány v kultivačních sférách na experimentálním ekologickém pracovišti Ústavu systémové biologie a ekologie Akademie věd České republiky, v.v.i. na Bílém Kříži v Moravskoslezských Beskydech po dobu osmi let v současné atmosférické koncentraci CO2 (v době experimentu stoupající od 357 až po 370 µmol CO2 ∙ mol-1) a ve zvýšené koncentraci CO2 (700 µmol ∙ mol-1). Z korun stromů byly odebrány slunné jehlice ze třetího přeslenu (ozářenost 1000–1200 µmol(fotonů) ∙ m-2 ∙ s-1) a stinné jehlice ze šestého přeslenu (ozářenost 300 µmol(fotonů) ∙ m-2 ∙ s-1). Vlivem zvýšené koncentrace CO2 nastaly rozdíly ve fotosyntetických parametrech, avšak pouze některé projevy na anatomické úrovni byly statisticky průkazně odlišné. Anatomické charakteristiky vykazovaly velkou variabilitu i v rámci téže varianty prostředí, avšak z časových důvodů nebylo možné rozšířit počet měřených vzorků. Působení zvýšené koncentrace CO2 způsobilo zmírnění rozdílů ve stavbě slunných a stinných jehlic v EC. Průměrná délka slunných jehlic v AC byla průkazně vyšší než průměrná délka stinných jehlic v EC. Odhad objemu jehlice a objemu mezofylu byl průkazně větší u slunných jehlic v AC v porovnání se stinnými jehlicemi v téže koncentraci CO2 a se stinnými jehlicemi v EC. Odhad objemového podílu mezofylu, odhad hustoty chloroplastů v jehlici, odhad hustoty mezofylových buněk v jehlici a ani odhad průměrného počtu chloroplastů na mezofylovou buňku se mezi porovnávanými variantami prostředí průkazně nelišil. Odhad celkového počtu chloroplastů v mezofylu jehlice byl průkazně větší u slunných jehlic v AC v porovnání se stinnými jehlicemi v AC i v EC.
Abstract v angličtině:
KUBÍNOVÁ, Zuzana. The effect of elevated CO2 concentration and irradiation on quantitative parameters of mesophyll cells of Norway spruce. Prague, 2010. 74 p. Master's degree thesis. Faculty of Science, Charles University in Prague. Abstract The aim of the present thesis was to choose and adjust a suitable methodology for counting particles in 3D space, which would be suitable for unbiased estimation of chloroplast number in needle mesophyll cells. The disector method was used for the first time to determine the number of chloroplasts. This method enables unbiased estimation of chloroplast number in needle volume from optical sections captured from fresh free-hand sections by confocal microscope. The sections did not need any pre-processing. Another aim was to compare selected photosynthetic and anatomical characteristics of sun and shade Norway spruce needles, which were grown under different CO2 concentration. The trees were grown for eight years in ambient (during the experiment increasing from 357 up to 370 µmol CO2 ∙ mol-1) CO2 concentration or elevated (700 µmol ∙ mol-1) CO2 concentration in special glass domes on an experimental research site of the Institute of Systems Biology and Ecology, Academy of Sciences of the Czech Republic at Bílý Kříž in Moravskoslezské Beskydy mountains. The sun needles were taken from the 3rd whorl (irradiance 1000–1200 µmol(photons) ∙ m-2 ∙ s-1) of the crown and the shade needles were taken from the 6th whorl (irradiance 300 µmol(photons) ∙ m-2 ∙ s-1). The elevated CO2 concentration caused differences in the photosynthetic parameters, however only some of the anatomical parameters were significantly different from each other. The anatomical characteristics showed great variability even within the same variant of environment. However, it was not possible to extend the number of examined samples, because of limited time. The effect of elevated CO2 concentration mitigated the differences between sun and shade needle structure in EC. The average length of sun needles in AC was significantly longer than the average length of shade needles in EC. The needle volume and mesophyll volume estimations were significantly higher in sun AC needles than in shade needles in both CO2 concentrations. The estimation of volume density of mesophyll, chloroplast density, mesophyll cell density and the average number of chloroplasts per cell didn’t significantly differ among the variants of environment. The estimation of total number of chloroplasts per needle mesophyll was significantly higher in sun needles in AC in comparison with shade needles in AC and EC.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Kubínová 1.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Kubínová 78 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Kubínová 49 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. 27 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Barbora Radochová, Ph.D. 34 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D. 24 kB