velikost textu

Wood wide web - myceliální propojení rostlin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Wood wide web - myceliální propojení rostlin
Název v angličtině:
Wood wide web - plant mycelial interconnections
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tomáš Antl
Vedoucí:
RNDr. Martin Vohník, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Zuzana Kolaříková, Ph.D.
Id práce:
66600
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mykorhizní symbióza, sdílené myceliální sítě, přenos látek mezi rostlinami, efekt chůvy, epiparazitizmus, mykoheterotrofie, mixotrofie.
Klíčová slova v angličtině:
Mycorrhizal symbiosis, common mycorrhizal network, interplant nutrient transfer, Nurse effect, epiparasitism, mycoheterotrophy, mixotrophy.
Abstrakt:
Abstrakt Mykorhizní mycelium může tvořit kontinuální síť (tzv. myceliální síť) a propojovat řadu rostlin nebo i celé společenstvo v daném ekosystému. Sdílené myceliální sítě mají v rostlinném světě řadu důležitých fyziologických a ekologických důsledků. Předkládaná práce si klade za cíl vytvořit přehled o současných poznatcích týkajících se myceliálního propojení rostlin. Dalším cílem je zhodnotit závěry jednotlivých pozorování a experimentů, které byly na toto téma uskutečněny. Úvodní kapitoly 1 a 2 popisují jednotlivé typy mykorhizních symbióz (arbuskulární, orchideoidní, ektomykorhiza, erikoidní a monotropoidní mykorhizní symbióza), jejich charakteristiky a schopnost tvořit myceliální propojení rostlin. V následujících kapitolách 3 a 4 jsou popsány ekofyziologické důsledky myceliálního propojení rostlin, jako např. udržování stability rostlinných populací, parazitování invazních rostlin na CMN, hypotéza rostlinných společenstev a meta sítí. Skrze mycelium mykorhizních hub může docházet k přenosu různých látek mezi dvěma a více rostlinami. Jsou to jednak minerální látky (zejména dusík a fosfor), ale třeba i uhlíkaté organické látky, voda, signální látky apod. Myceliální sítě umožňují vznik ekologických fenoménů jako je mixotrofie a mykoheterotrofie, epiparazitizmus či efekt chůvy. Poslední část práce shrnuje poznatky o CMN, pojednává o výhodách a nevýhodách různých experimentů atd. Poznatky o myceliálním propojení rostlin, které dosud máme, jsou zatím poměrně kusé a zabývají se vždy velmi specifickým problémem. Díky výzkumu myceliálního propojení rostlin poroste nejen poznání o rostlinách a houbách jako takových, ale také o procesech a dynamice ekosystémů a jejich vlivu na globální procesy.
Abstract v angličtině:
Abstract Mycorrhizal mycelium may form a continuous network (commnon mycorrhizal network - CMN) and connect a number of plants or even entire community in an ecosystem. In the Plant World, CMNs have a number of important physiological and ecological consequences. The present work aims to create a review on current knowledge of CMNs and the associated Wood Wide Web. The next objective is to evaluate the results of individual observations and experiments that have been made on this topic. The introductory chapters 1 and 2 describe the various types of mycorrhizal symbioses (i.e., arbuscular mycorrhiza, orchid mycorrhiza, ectomycorrhiza, ericoid and monotropoid mycorrhiza), their characteristics and ability to create CMNs. The following chapters 3 and 4 describe ecophysiological consequences of common mycorrhizal networks such as maintaining stability of plant populations, invasive plants which exploit CMNs, plant communities and the hypothesis of meta-networks. Mycorrhizal mycelium allows transfer of various substances between two plants. The transferred substances include mineral nutrients (especially nitrogen and phosphorus), but also carbon organic compounds, water, signal substances, etc. The last part summarizes the knowledge on CMN, discusses the advantages and disadvantages of different experimental designs, etc. Knowledge of CMN is still relatively fragmented and respective experiments always deal with very specific problems. The CMN research improves our knowledge not only on plants and fungi, but also on processes and dynamics of whole ecosystems and their impact on processes at the global scale.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Antl 2.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tomáš Antl 17 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tomáš Antl 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Martin Vohník, Ph.D. 28 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Zuzana Kolaříková, Ph.D. 32 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 24 kB