velikost textu

Experimentální ovlivnění líhnutí diapauzujících stádií perloočky Daphnia obtusa

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Experimentální ovlivnění líhnutí diapauzujících stádií perloočky Daphnia obtusa
Název v angličtině:
Influence of experimental conditions on hatching of diapausing stages of the cladoceran Daphnia obtusa
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bc. Martina Sailerová
Vedoucí:
doc. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Ivana Vaníčková, Ph.D.
Id práce:
66552
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra ekologie (31-162)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Ekologie (NEKO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
bet-hedging, Daphnia obtusa, diapauza, intenzita osvětlení, líhnutí, trvalá vajíčka
Klíčová slova v angličtině:
bet-hedging, Daphnia obtusa, diapause, hatching, light intensity, resting eggs
Abstrakt:
Diapauza je často adaptací, jak přežít období nepříznivých podmínek. Ovšem některá diapauzující stádia neukončují dormanci hned, jakmile nastanou vhodné podmínky. Tato prodloužená diapauza může být způsobena prostředím, pokud se diapauzující stádia nedostanou k podnětům, které by ukončily dormantní stav. Jiným důvodem může být také bet-hedging strategie, kdy se vylíhne pouze část dormantních stádií a zbytek zůstává na další vhodné období. Ve své práci jsem zjišťovala, zda se tato strategie projevuje při líhnutí dormantních vajíček u druhu Daphnia obtusa – perloočky obývající malé dočasné vody střední Evropy. Studovala jsem vliv intenzity osvětlení na úspěšnost líhnutí a efekt izolace efipií (obsahující dvě vajíčka) ze sedimentu. Množství vajíček ukončujících diapauzu a množství embryí, která úspěšně dokončila líhnutí, a načasování těchto dějů, bylo zjišťováno za inkubační teploty 15 ˚C, čtyř intenzit osvětlení (100% = 35µmol.m2.s-1, 75%, 50%, 25%; fotoperioda 12h světla: 12h tmy) a úplné tmy po dobu 21 dní. Mé výsledky podporují předpoklad, že se u této perloočky nevyskytuje geneticky daná strategie bet-hedging. Pozorovala jsem velký podíl vajíček, která ukončila diapauzu při všech testovaných podmínkách. Nicméně jsem zjistila pozitivní závislost množství úspěšně vylíhnutých jedinců na intenzitě osvětlení. Zároveň při vyšší intenzitě osvětlení byl časový průběh tohoto děje rychlejší. V práci rozebírám faktory, které mohou být důležité pro ukončení diapauzy u perlooček rodu Daphnia v těchto efemerních habitatech.
Abstract v angličtině:
Diapause is often an adaptation for survival during periods of harsh environmental conditions. Some diapausing stages do not terminate the dormancy once the favourable conditions are restored. Such prolonged diapause may be enforced by environment if a diapausing stage cannot be reached by the cues inducing termination of dormancy. However, it may also be an advantageous bet-hedging strategy to allow only a fraction of dormant stages produced in any given season to hatch the next time conditions become favourable. I tested whether such strategy can be observed in hatching patterns of dormant eggs of Daphnia obtusa – a cladoceran occurring in small Central European temporary waters. I investigated the influence of intensity of illumination on hatching success, and effect of isolating the eggs encased in ephippia from the sediment. Fraction of eggs terminating diapause, fraction of embryos successfully leaving the egg membranes, and timing of the response were assessed at 15 ˚C under four intensities of illumination (100% = 35µmol.m2.s-1, 75%, 50%, 25%; photoperiod 12h light: 12h dark) and in complete darkness for 21 days. My results support previous suggestions that there is no genetically-fixed bet-hedging strategy in D. obtusa. I observed high proportion of eggs which terminated diapause in all treatments. However, there was a positive relationship between the intensity of illumination and amount of hatchlings which successfully finished their hatching. A more intense light also influenced earlier emergence from the diapause. I discuss factors which might be important for termination of Daphnia diapause in these ephemeral habitats.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Martina Sailerová 1.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Martina Sailerová 109 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Martina Sailerová 88 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D. 55 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ivana Vaníčková, Ph.D. 138 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Martin Černý, Ph.D. 464 kB