velikost textu

Analysis of cognitive functions in recombinant inbred strains of rats produced by crossbreeding of SHR and BN Lx. lines

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analysis of cognitive functions in recombinant inbred strains of rats produced by crossbreeding of SHR and BN Lx. lines
Název v češtině:
Analýza kognitivních funkcí u rekombinantních inbredních kmenů potkanů vzniklých křížením linií SHR a BN Lx
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Hana Hatalová
Vedoucí:
doc. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.
Oponent:
Ing. Michal Pravenec, DrSc.
Konzultant:
Mgr. Petr Telenský, Ph.D.
Id práce:
66544
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Fyziologie živočichů (NFYZZIV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
HXB/BXH inbredné kmene - pamäť - genetika - metabolický syndróm - QTL
Klíčová slova v angličtině:
HXB/BXH inbred lines - memory - genetics - metabolic syndrome - QTL
Abstrakt:
Abstrakt Táto diplomová práca sa zaoberá prepojením medzi priestorovou pamäťou, genetikou a metabolickým syndrómom. Priestorová pamäť je veľmi komplexný znak, ovplyvnený množstvom faktorov. Pre tento experiment boli použité rekombinantné inbredné kmene HXB/BXH (n= 30) a ich parentálne línie (n=2) trénované v hipokampálne závislej úlohe nazývanej aktívne alotetické vyhýbanie sa miestu (AAPA). Úlohou potkana bola zapamätať si sektor v rotujúcej kruhovej aréne ktorému sa mali vyhýbať. Ako trest slúžil mierny elektrický šok po vstupu do zakázaného sektoru (4 dni tréningu so zakázaným sektorom smerujúcim na sever, jedno vybavovací (retrieval) sedenie, a tri sedenia zo šokovým sektorom obráteným na juh. Každé sedenie trvalo 20 minút, "retrieval" 10 minút). Kontrolné pokusy na vylúčenie vplyvu motorických a senzorických rozdielov prebehli vo forme testu otvoreného poľa a chodenia po latke. Korelácia z metabolickými fenotypmi boli prevedené pomocou internetovej databáze známych HXB/BXH fenotypov (GeneNetwork.org). Rozdiely v učení medzi skupinami boli signifikantné (jednosmerná ANOVA); avšak korelačná analýza neukázala žiadne zásadné prepojenie medzi metabolickými fenotypmi a pamäťou. Genetická analýza ukázala sugestívny lokus pre vybraný parameter učenia na chromozóme 20 a opakovane pre pohybovú aktivitu na chromozóme 4. Lineárna regresná analýza neukázala signifikantný vplyv anxiety ani motorických a senzorických rozdielov na učenie v tejto úlohe. Kľúčové slová: HXB/BXH inbredné kmene - pamäť - genetika - metabolický syndróm - QTL
Abstract v angličtině:
Abstract This MSc. thesis deals with dissecting the link between memory, genetics, and metabolic syndrome. Memory is a very complex behavioral trait, probably influenced by innumerable factors. For this experiment HXB/BXH rat recombinant inbred lines (n= 30) and their parental strains (n=2) were used to be trained in the hippocampus dependant spatial learning task called Allothetic Active Place Avoidance. Rats were to memorize sector of a rotating circular arena, which they were to avoid, being motivated by receiving an electric shock upon entering the forbidden sector (4 training sessions; shock sector on the North, 1 retrieval session (no shock), and 3 reversal sessions, to-be-avoided sector facing South; each session 20-min long, retrieval 10-min). Control experiments to exclude impact of motor or sensory abnormalities were run in a form of open-field test and beam-walking test. Correlation with metabolic phenotypes was conducted in an online database of known HXB/BXH phenotypes (GeneNetwork.org). The results showed that differences in learning were significant between the groups (p<0.05); correlation analysis indicated no putative link between selected traits related to metabolic syndrome and memory in rats. The genetic analysis showed a suggestive locus on chromosome 20 for a learning parameter, and repeatedly a suggestive locus on chromosome 4 for a locomotor phenotype. Linear regression analysis showed no link of anxiety levels or possible sensory or motor impairments on spatial learning. Keywords: HXB/BXH inbred lines - memory - genetics - metabolic syndrome - QTL
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Hana Hatalová 633 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Hana Hatalová 23 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Hana Hatalová 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D. 751 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Michal Pravenec, DrSc. 22 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 442 kB