velikost textu

Rozbor stabilitních problémů v závěrném svahu lomu ČSA

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozbor stabilitních problémů v závěrném svahu lomu ČSA
Název v angličtině:
Analysis of stability problems in the side slope of open pit mine ČSA
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Vít Hanuljak
Vedoucí:
Ing. Zdeněk Kudrna, CSc.
Oponent:
doc. Ing. Jan Rybář, CSc.
Id práce:
66523
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Program studia:
Geologie (N1201)
Obor studia:
Aplikovaná geologie (NAPLIKG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Naše současná společnost je energeticky velice náročná. Poloha České republiky, její přírodní podmínky a nerostné bohatství, nabízí jednu z mála možností k jejímu získávání a tím je dobývání a zpracováni uhlí. Snaha je získat tuto významnou surovinu ekonomicky co nejvýhodněji a zároveň s omezenými negativními ekologickými následky. Těžba hnědého uhlí ve velkolomech je jednou z těchto možností. Závěrné svahy jsou nedílnou součástí lomů a tato práce se zabývá závěrným svahem jednoho z největších povrchových dolů v České republice VČSA. Jedná se o úpatí Krušných hor, o geologicky velice náročný terén, ve kterém je nutné provádět jednotlivé těžební kroky velmi obezřetně, aby nedocházelo k neúměrným ekonomickým ale i ekologickým škodám. Společnost Czech Coal Group, Litvínovská uhelná, a.s., která se dobýváním uhlí ve VČSA zabývá, neustále monitoruje tento prostor a koordinuje práce. Přesto v závěrném svahu dochází k menším či větším sesuvům. V diplomové práci jsou rozebrány geologické a hydrogeologické podmínky zájmové oblasti. Uvedeny jsou důsledky přírodních a klimatických podmínek obecně i v konkrétních případech. V rešeršních pracích jsou vyzdviženy poznatky odborníků k největším sesuvům v historii fungování lomu. V několika etapách jsem provedl mapování celého závěrného svahu velkolomu, zaznamenal staré sesuvy a významněji se věnoval aktuálnímu sesuvu z roku 2011. Vytvořil jsem mapu výskytu sesuvných oblastí, pokusil se modelovat vybranou oblast a navrhnout sanační opatření. Což se více či méně podařilo.
Abstract v angličtině:
Abstract Our current society is very energetically intensive. The location of the Czech Republic, its natural conditions and mineral resources, offers one of the few options for its acquisition, which is mining and coal processing. The effort is to get this important raw material economically as convenient as possible and also with limited negative environmental consequences. One of these options is mining of brown coal in open pit mines. Side slope is an integral part of the open pit mines and this thesis deals with the side slope of one of the largest open pit mines in the Czech Republic, of The open pit mines of the CSA. It is the base of the Ore Mountains, geologically very difficult terrain in which it is necessary to carry out the individual extraction steps very carefully, to avoid disproportionate economic and environmental damage. The company Czech Coal Group, Litvínovská uhelná, a.s., which deals with coal mining in the quarry of the CSA, constantly monitors this area and coordinates the work. In spite of this fact, there are smaller or larger landslides in the side slope. The geological and hydro geological conditions of the area are analyzed in this diploma thesis. The consequences of natural and climatic conditions are listed in general and in specific cases. Knowledge of experts of the largest landslides in history of the open pit mine is highlighted in the retrieval work. I have made mapping of the whole side slope of the open pit mine in several stages, registered old landslides and significantly devoted to the current landslide of the year 2011. I have created a map of extension of the landslide complexes, tried to model the selected area and designed remedial measures. In which I have more or less succeeded.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vít Hanuljak 20.44 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Vít Hanuljak 5.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vít Hanuljak 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vít Hanuljak 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Zdeněk Kudrna, CSc. 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Jan Rybář, CSc. 38 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 894 kB
Stáhnout Errata Mgr. Vít Hanuljak 50 kB