velikost textu

Sekundární stavební suroviny pro výstavbu a pro rekultivaci negativních antropogenních zásahů do přírodního prostředí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sekundární stavební suroviny pro výstavbu a pro rekultivaci negativních antropogenních zásahů do přírodního prostředí
Název v angličtině:
Secondary raw materials for construction and recultivation of averse impacts of anthropogenic activity on the environment
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Leona Suchomelová
Vedoucí:
Ing. Zdeněk Kudrna, CSc.
Oponent:
Ing. Jiří Slomek
Id práce:
66520
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Program studia:
Geologie (B1201)
Obor studia:
Geologie (BGEOL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Druhotné sekundární suroviny elektrárenský popílek struska stavební materiály pozemní komunikace skládky odkaliště rekultivace
Klíčová slova v angličtině:
Secondary raw materials fly ash slag building materials roads waste dumps wasteponds reclamation
Abstrakt:
ABSTRAKT Práce se zabývá použitím odpadů na výrobu druhotných surovin a možným uplatněním těchto surovin nejlépe tak, aby byly splněny ekonomické a ekologické požadavky. Obsahuje stručnou charakteristiku vlastností druhotných surovin, které mají největší přínos pro využití při výstavbě, tedy hlavně surovin vyráběných z velkoobjemového průmyslového odpadu. Zaměřuje se hlavně na elektrárenský popílek, vysokopecní a ocelárenskou strusku, energosádrovec a odpady ze stavitelství. Využití druhotných surovin je rozděleno na výrobu stavebních materiálů z elektrárenského popílku a strusky, výstavbu pozemních komunikací, kde je možné uplatnit velké objemy popílku, strusky i dalších druhotných surovin, a výstavbu a rekultivaci skládek a odkališť. Dále se zabývá negativním vlivem druhotných surovin na životní prostředí, obsahem škodlivých látek v sušině a ve vodním výluhu.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This work concern utilization of waste in order to produce secondary raw materials and its trying to describe the possible applications of these materials in the best way to meet the economic and ecological requirements. It contains a brief description of the characteristics of secondary raw materials, which have the greatest benefit for use in the construction, which are especially large volume raw materials produced from industrial waste. It focuses mostly on fly ash, slag produced by blast furnace and steelworks and waste produced in construction sites. Use of secondary raw materials are divided on production of raw materials produced from fly ash and slag, on construction of roads, where it’s possible to apply large volumes of fly ash, slag and other secondary materials, and construction and reclamation of waste dumps and wasteponds. It also concerns negative influence of secondary raw materials to the environment, levels of pollutants in solid and the water extract.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Leona Suchomelová 4.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Leona Suchomelová 26 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Leona Suchomelová 26 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Zdeněk Kudrna, CSc. 113 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Jiří Slomek 278 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. Jan Boháč, CSc. 221 kB