velikost textu

Využití přírodovědných muzeí a přírodovědných sbírek ve výuce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití přírodovědných muzeí a přírodovědných sbírek ve výuce
Název v angličtině:
Use of natural science museums and collections for educational purposes
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jana Jandová
Vedoucí:
RNDr. Jiřina Rajsiglová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Alena Morávková, Ph.D.
Id práce:
66500
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Učitelství biologie a chemie pro střední školy (UNBCH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
exkurze, výukový program, pracovní list, muzeum, dětské muzeum
Klíčová slova v angličtině:
excursion, educational program, worksheet, museum, children?s museums
Abstrakt:
Abstrakt V současné době se ve výuce odstupuje od klasické frontální výuky, učitelé se snaží žáky nabádat k tomu, aby si oni sami zjišťovali informace a tím rozšiřovali své znalosti. Proto učitelé mimo jiné využívají muzejních sbírek k výuce a snaží se svým žákům ukázat život v minulosti a současnosti zábavnější formou. Vše, co se žák naučí vlastní zkušeností, si lépe zapamatuje a využije v nových zkušenostech. Cílem této diplomové práce je vytvořit návrh exkurze do čtyř vybraných muzeí. K exkurzi sestavit pracovní listy a následně vyzkoušet exkurzi v praxi. Závěrem této diplomové práce je, že se muzea snaží nalákat školy na různé výukové programy a přednášky, případně exkurze do okolí. Bohužel se tyto programy týkají převážně společenskovědných předmětů. Výukových programů, které se zabývají pouze vzděláváním v přírodopisu nebo biologii či jiné přírodovědné oblasti, je zatím málo, ale učitelé biologie mohou velkou měrou využít široké nabídky exponátů a sbírek muzeí a utvářet u žáků mezipředmětové vztahy. Klíčová slova: exkurze, výukový program, pracovní list, muzeum, dětské muzeum
Abstract v angličtině:
Abstract Nowadays there is a considerable tendency towards encouraging students to seek for information and deepen their knowledge themselves rather than classical frontal educational methods. Thanks to this trend teachers tend to use i.e. museum collections for educational purposes in order to present life in the past as well as at present to students in a more enjoyable way. Everything that students learn by their own experience is sure to be remembered more vividly. The aim of my Master Thesis is to propose excursions to four selected museums. Worksheets are to be provided for each excursion and shall be tested in practice as well. The conclusion of the Master Thesis is that museums strive to attract schools with various educational programs, lectures and excursions. Nevertheless, they concentrate mainly on social sciences. Educational programs, intended solely for natural sciences or biology, are very rare. However, biology teachers may – to a considerable extent – use wide variety of expositions and collections of museums. Key words: excursion, educational program, worksheet, museum, children’s museums
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Jandová 14.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Jandová 23 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Jandová 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jiřina Rajsiglová, Ph.D. 89 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Alena Morávková, Ph.D. 103 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 281 kB