velikost textu

Problematika infekčních chorob v povědomí žáků základních a středních škol.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika infekčních chorob v povědomí žáků základních a středních škol.
Název v angličtině:
Awareness of contagious disease in mind of pupils at basic and secondary schools.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Ilona Peštová
Vedoucí:
RNDr. Jiřina Rajsiglová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Martin Fraiberk
Id práce:
66489
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Učitelství biologie pro střední školy (jednooborové) (UNB)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ANTIBIOTIKA, BAKTERIÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ, HEPATITIDA A, INFEKCE, INFEKČNÍ CHOROBY, NÁKAZA, PRASEČÍ CHŘIPKA, PREVENCE, RVP, ŠVP, VIROVÁ ONEMOCNĚNÍ
Klíčová slova v angličtině:
ANTIBIOTICS, BACTERIAL DISEASES, HEPATITIS A, INFECTION, INFECTIOUS DISEASES, DISEASES, PANDEMIC INFLUENZA A (H1N1), PREVENTION, NATIONAL EDUCATIONAL PROGRAMME, SCHOOL EDUCATIONAL PROGRAMME, VIRAL DISEASE
Abstrakt:
ABSTRAKT Infekční choroby jsou velice aktuální téma v dnešní době ve společnosti. V posledních letech se objevilo již několik epidemií infekčních onemocnění (hepatitida A, ptačí chřipka, prasečí chřipka) a nikdo neví, kdy se objeví další „nová“ infekce. Při vypuknutí epidemií vzniká ve společnosti obrovský zájem o získání informací o dané chorobě, ale často dochází i ke zbytečné panice, protože média zveřejňují často nesprávné informace. Bylo by tedy vhodné, aby došlo ke zlepšení informovanosti veřejnosti a zabránilo se tak zbytečnému šíření choroby. Velký důraz by měl být dán na prevenci proti danému onemocnění – především na očkování, dodržování hygienických pravidel a zásad bezpečného sexu. Kvalitní informace by především měli předat učitelé ve vyučování svým žákům, jak ale vyplývá z rešerše učebnic, infekční choroby jsou v učebnicích jen zmíněny a řada podstatných informací v nich chybí. O skutečnosti, že žáci základních škol a víceletých gymnázií se se základními informacemi o infekčních chorobách ve vyučování nesetkají, svědčí i výsledky dotazníkového šetření provedeného v 6. třídách a primách na vybraných pražských základních školách a víceletých gymnáziích. Pro zlepšení informovanosti žáků v rámci vyučování byla vytvořena metodická příručka pro učitele, která shrnuje informace o bakteriálních a virových infekčních chorobách – jejich výskytu, příznacích, prevenci a léčbě. Příručka může být využita v rámci rámcových vzdělávacích programů nejen ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda (vzdělávací obor Biologie) a Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví), ale pomocí průřezových témat může být včleněna i do dalších vzdělávacích oborů.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Infectious diseases are a very hot topic nowadays in society. In recent years, there were several epidemics, infectious diseases (hepatitis A, Avian influenza, pandemic influenza A) and nobody knows when will the next "new" infection. At the outbreak of epidemics, there is great interest in the company to obtain information about the disease, but often also to unnecessary panic, because the media often publish incorrect information. It would be preferable, in order to improve public awareness and prevent the unnecessary spread of disease. Great emphasis should be given to prevent the disease - primarily on immunization, hygiene rules and principles of safe sex. Quality information should be mainly from teachers in teaching their pupils, as is clear from research books, infectious diseases are only mentioned in textbooks and the number of substantive information in them is missing. The fact that pupils of primary schools and grammar schools with basic information on infectious diseases do not meet in the classroom, evidenced by the results of a survey carried out in the 6th classes and first year at selected elementary schools and grammar schools in Prague. To raise awareness of the pupils in school was to create a methodical manual for teachers, which summarizes information about bacterial and viral infectious diseases - their occurrence, symptoms, prevention and treatment. It may be used only in the national educational programme in the educational field of Man and Nature (biology) and Man and Health (Health Education), but with cross-cutting themes can be incorporated into other educational disciplines.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ilona Peštová 2.21 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Ilona Peštová 919 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ilona Peštová 8 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ilona Peštová 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jiřina Rajsiglová, Ph.D. 85 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Fraiberk 103 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 244 kB