velikost textu

Trade-off mezi velikostí a počtem vajec ve snůšce na úrovni čeledí ptáků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trade-off mezi velikostí a počtem vajec ve snůšce na úrovni čeledí ptáků
Název v angličtině:
Trade-off between egg size and number at the level of bird families
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Alexandra Špaldoňová
Vedoucí:
RNDr. David Hořák, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jiří Reif, Ph.D.
Id práce:
66478
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra ekologie (31-162)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Ekologie (NEKO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hmotnost samice, ptáci, trade-off, velikost snůšky, velikost vejce, znaky životních strategií
Klíčová slova v angličtině:
birds, clutch size, egg size, female body mass, life history traits, trade-off
Abstrakt:
Abstrakt: Trade-off mezi velikostí a počtem mláďat ve snůšce patří mezi nejvíce diskutované koncepty teorie životních strategií. Cílem této práce bylo objasnit, jaký je vztah mezi hmotností vejce, velikostí snůšky a hmotností samice na úrovni ptačích čeledí a zjistit, zda existuje souvislost mezi velikostí a počtem vajec ve snůšce a charakteristikami životních strategií jednotlivých čeledí. Z publikovaných zdrojů jsem shromáždila údaje o 5073 druzích ptáků patřících do 146 čeledí. Většina ptačích druhů klade menší snůšky, v průměru tři vejce, jejichž velikost u 112 čeledí ze 130 testovaných pozitivně korelovala s velikostí těla samice. Provedené statistické analýzy dokládají negativní závislost mezi velikostí a počtem vajec ve snůšce u 83 čeledí ze 130 testovaných, ale pouze u 34 čeledí vyšel vztah signifikantní. Na úrovni čeledí ptáků existuje tento vztah nezávisle na hmotnosti samice, což také potvrzuje existenci trade-off mezi těmito dvěma znaky. Souvislost síly a tvaru negativní korelace s charakteristikami životních strategií není však příliš častá. Na základě výsledků je zřejmé, že těsnost korelace souvisí s typem vývoje mláďat a s druhem potravy a současně lze říci, že čím je negativní korelace silnější, tím je delší doba inkubace, doba vzletnosti a druhy se dožívají vyššího věku. Vztah mezi tvarem korelace a variabilitou v investici a alokaci zdrojů do rozmnožování na úrovni čeledí jsem prokázala u 103 čeledí s altriciálními mláďaty. Klíčová slova: hmotnost samice, ptáci, trade-off, velikost snůšky, velikost vejce, znaky životních strategií
Abstract v angličtině:
Abstract: Trade-off between offspring size and number belongs to the most discussed concepts in the life history theory. The aim of this study was to elucidate the relationship between egg size, clutch size and female body mass at the family level in bird's and to examine whether there is the relationship between offspring size and number and life history traits specific for particular bird families. From published sources, I collected data about 5.073 species belong in 146 families. Most species of birds lay smaller clutches, on average three eggs. In 112 families from 130 tested eggs size was positively correlated with female body mass. There is evidence that egg size and clutch size are inversely related in 83 families from 130 tested but only for 34 families was significant. The relationship exists independently of female body mass across bird families and this suggests a trade-off between these traits. The relationship between the strength and shape of egg size-number correlations and life history characteristics of bird families was not frequent. According to results, the strength of correlation seems to be related to development mode and diet type. The negative egg size-number correlation is stronger when incubation period and fledging time is longer and in birds with longer lifespan. The relationship between strength of negative correlation and ratio of variation in investment and allocation I found in 103 bird families with altricial type of development. Keywords: Birds, clutch size, egg size, female body mass, life history traits, trade-off
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alexandra Špaldoňová 593 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Alexandra Špaldoňová 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Alexandra Špaldoňová 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. David Hořák, Ph.D. 86 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jiří Reif, Ph.D. 101 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Martin Černý, Ph.D. 519 kB