velikost textu

Soudní rozhodnutí v českém civilním procesu a judikatuře

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Soudní rozhodnutí v českém civilním procesu a judikatuře
Název v angličtině:
Court decision in Czech civil procedure and the case law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Gabriela Racková
Vedoucí:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Oponent:
prof. JUDr. František Zoulík, CSc.
Id práce:
66465
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
VI. ZÁVĚR V rámci této kapitoly bych chtěla věnovat prostor tématům, která nejvýrazněji ovlivňují institut soudního rozhodnutí ve vazbě na český civilní proces a pokusila se definovat současný stav českého civilního procesu a některé právní prostředky, které by mohly sloužit k jeho zefektivnění. K tomu, aby bylo soudní rozhodnutí dostatečně efektivní a umožňovalo účastníku řízení prosadit jeho práva, je zapotřebí, aby bylo vydáno v určitém reálném čase, neboť každý účastník řízení, který se obrací na soud s tím, že bylo porušeno či ohroženo jeho právo, předpokládá, že mu tato ochrana bude poskytnuta v přiměřeném čase. Pokud tomu tak není, ztrácí soudní ochrana i samotné soudní řízení smysl. Český civilní proces však bohužel tento prvek rozhodování postrádá. Je to způsobeno především vysokým administrativním zatížením soudů, zčásti také nedostatečnou činností soudců a vzhledem k vysoké míře podaných odvolání, také neustálým předáváním soudního spisu mezi jednotlivými stupni soudní soustavy. Dalším problémem, který negativně ovlivňuje rychlé soudní rozhodování, je jistá nestabilita českého právního řádu, kdy v důsledku četných novel veškerých důležitých právních norem, dochází k neustálým změnám soudního rozhodování. K zajištění odbornosti vydaných soudních rozhodnutí zajisté nepřispívá princip soudcovské nezávislosti, kdy i v případě, že soudce vydá značně neodborné soudní rozhodnutí nerespektující ani základní zásady našeho právního řádu, nelze v případě, že žádný z účastníků řízení nevyužije možnosti opravného či mimořádného opravného prostředku, takové rozhodnutí dále přezkoumat ani soudce za takové rozhodnutí postihnout. Proto se domnívám, že kárná odpovědnost soudců by se neměla týkat pouze konstatování v souvislosti s narušováním důstojnosti soudcovského stavu, ale měla by se vztahovat i na postih v případě opakovaně vydávaných nezákonných rozhodnutí. K protahování soudního řízení zajisté přispívá i špatná organizace práce na soudu a nedostatečná míra pozornosti soudce jednotlivým rozhodovaným případům. V současné době jsou vzhledem ke zrychlování vývoje soukromoprávních vztahů a vyššímu stupni společenské integrace kladeny stále větší požadavky na průběh soudního řízení. Zvyšují se požadavky na rychlost a zefektivnění soudního rozhodování provázené především jeho zjednodušením. Velmi důležitým je již zmiňovaný princip spravedlivého a předvídatelného rozhodnutí. Pokud mají být 116 naplněny výše uvedené požadavky, neobejde se náš právní řád bez důsledné a odborně provedené rekodifikace občanského soudního řádu. Za úvahu by zajisté stálo, zda by k lepší přehlednosti občanského soudního řádu nepřispělo oddělení nalézacího a vykonávacího řízení, přičemž vykonávací řízení by mohlo být upraveno zvláštní procesní normou, která by, na rozdíl od současné právní úpravy, odstranila dualismus mezi výkonem rozhodnutí dle občanského soudního řádu a exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). Dalším právním prostředkem, který by mohl přispět k zefektivnění soudního rozhodování, je větší jednoduchost a vyšší srozumitelnost právní úpravy. Občanský soudní řád by měl být znovelizován tak, aby byl přesný, srozumitelný a určitý ve svých formulacích, a aby veškeré další novely reagovaly jen na nezbytné změny v právním řádu vzniklé např. v důsledku našeho členství v Evropské Unii či v souvislosti se změnou jiné základní normy, na které spočívá náš právní řád. Velmi nápomocným prostředkem pro účastníky řízení by bylo zakotvení včasné poučovací povinnosti soudu všude tam, kde by to mohlo ovlivnit rozhodování a vystupování účastníků řízení a jasné stanovení odpovědnosti soudce za průběh a vedení řízení s tím, že soudce by účastníky řízení již předem informoval o jejich možnostech a zejména o tom, jak vidí případný výsledek sporu. Účastníci řízení by dle mého názoru měli být více informováni o svých právech a povinnostech ve sporu, aby se mohli na své vystupování před soudem lépe připravit a sami kontrolovat, zda soud postupuje v souladu s platným právem a nezkracuje tak jejich zaručená práva. Velmi zajímavá, avšak obtížně proveditelná je možnost zavedení procesních lhůt pro rozhodování soudů, čímž by zajisté došlo k výraznému zkrácení či omezení soudních průtahů při řízení. To však představuje problém tam, kde je rozhodnutí různorodé, časově náročné či složité a zejména vzhledem ke skutečnosti, že soudce je povinen řízení rozhodnout až poté, co provedl veškeré předložené důkazy, které právně posoudil, proto tedy soudce nemůže být v tomto rozhodování omezován žádnými lhůtami. Zde je důležité podotknout, že ve sporném řízení je navíc předkládání důkazů závislé na procesní aktivitě účastníků řízení, nehledě na skutečnost, že účastníci sami mohou za využití hned několika procesních institutů, které jim poskytuje právní řád, řízení sami protahovat. Občanský soudní řád však v současné podobě nedává soudu možnost takové průtahy účastníků řízení efektivně eliminovat. 117 Občanský soudní řád zakotvuje princip, dle kterého má soudce vést soudní řízení tak, aby mohl rozhodnout již při prvním jednání. To se však bohužel stává v naprostém minimu případů, a proto považuji za důležité zakotvit v občanském soudním řádu takové prvky a instituty, které by zajistily přípravu soudu již před prvním jednáním ve věci, kde by se soudce připravil na jednotlivé alternativy chování účastníků řízení, a dále zavedení přísnějšího postihu nedodržení procesních lhůt účastníky řízení. Velmi přínosnou by zajisté byla úprava zpřísnění možnosti podání opravných a mimořádných opravných prostředků a dále zajištění rychlé a efektivní ochrany práv prostřednictvím výkonu rozhodnutí a jeho vynucení státní mocí. Domnívám se, že k zefektivnění rozhodování jednotlivých soudů by přispěla zejména jejich vnitřní diferenciace na jednotlivá odborná oddělení, která by se zabývala pouze určitou speciální problematikou a zároveň jasné zaručení toho, že soudce, který určitou problematiku soudí a je jistým specialistou v oboru, dostane takovou problematiku vždy, když přijde takový návrh na soud. V neposlední řadě bych zde chtěla zdůraznit, že považuji za přínosné snahy o elektronizaci justice, která by dle prvních předpokladů mohla být plně elektronizována do roku 2012. Domnívám se, že tato snaha velkou měrou přispěje k vyšší ochraně práv občanů, omezí v jisté míře možnost korupce a přinese vyšší transparentnost soudního rozhodování a zejména zefektivnění podávání informací jak pro veřejnost, tak pro samotné soudy. K zefektivnění administrativní činnosti jednotlivých soudů by měl v budoucnu přispět také systém, který umožňuje přenos nahraného záznamu do textové podoby, jeho aplikace by zajisté urychlila práci především těm, kteří to nejvíc potřebují, a to soudcům. 118
Abstract v angličtině:
VII. RESUME Czech civil procedure has already passed a number of legislative changes, but these changes are still not complete. It can, therefore, be reasonable to assume that it will continue to develop further. The changes affecting Czech civil procedure include both material and terminological changes, which are implemented into Czech civil procedure as a result of frequent changes in substantive law or as a result of the regulations and directives of the European Union, which do not affect Czech civil procedure as a whole, but only as one of its individual proceedings. Significant changes in Czech civil procedure occur mainly by amended laws that are either amending the existing presentation of Czech civil procedure, or are newly completing it. These are general changes which do not affect the individual proceedings, but rather change the course of civil adversary proceedings (in Czech, civilní sporná řízení) in order to achieve greater speed, efficiency and effectiveness. The judicial system as such, but also taking into account all of the changes that have been made up to the present date, represents a rigid and inherently stable system, an operation of state institutions - courts, which settle individual cases of natural or legal persons by deciding disputes on the right as well as other cases of a different nature. If the court issues a decision in any particular case, the decision is binding in the sphere of persons to whom it is addressed, and these people can enforce the fulfilment of the granted decision through state power. In modern legal systems, each individual has the guaranteed right to judicial protection. This law guarantees everyone the opportunity to go to court if their rights have been infringed or threatened and, at the same time, it is the obligation of the state to provide a course of proceedings so that the law is fairly and properly decided. The right to judicial protection is not a right to the decision of certain content because the decision is formed in the course of the proceedings on the basis of the claims of the litigants and the evidence executed by the court. Czech civil procedure is generally divided into two basic proceedings, finding proceedings (in Czech, nalézací řízení) and execution proceedings (in Czech, vykonávací řízení). Finding proceedings are further divided into adversary proceedings (in Czech, sporné řízení) which have a repair function (it they correct infringements) and indisputable proceedings (in Czech, nesporné řízení) which have a preventive function, namely to prevent or avoid possible infringement. 119 Finding proceedings are the proceedings which are the basic level of this work, since finding proceedings lead to the decision of the court through which the court either creates a right or determines what is right. The court's decision, which, in the Anglo-Saxon legal system, is regarded as a source of law - a precedent which alone creates the legal system, is considered only as a certain legal assessment of individual cases in our legal system where the court carries out a more specific interpretation of the rules of law which it specifies and by means of which it basically completes the judicial system. In finding proceedings, therefore, the court issues an authoritative and binding decision that is enforceable through indisputable proceedings. Whereas the subject of this work is "Court decision in Czech civil procedure and the case law", it is clear that this work deals with that part of Czech civil procedure which completes finding proceedings and in the case that an obligation imposed by a court decision is not met voluntarily, it is also the very end of the civil procedure. The aim of this work is to bring a unified and coherent interpretation of the institute of court decision, its meaning and subject. Any judicial decision is formed and controlled by its individual stages, which affect its formal and content elements as well as its authoritativeness and liability. Therefore, this work discusses the individual stages of judicial decision-making, liability of court by its judgement, legal validity of a judgement and its enforceability. Space was devoted to the definition and characteristics of each type of judicial decision, namely judgement, resolution and order for payment in Czech civil procedure. In view of the fact that our legal system is increasingly influenced by the laws of the European Union, the regulation of the court's decision in the judicial system of the European Union could not be ignored. Finally, the very end of this work briefly summarizes the content of this work and considers "de lege ferenda" possible Czech adaptations to judicial decision in the future, taking into account the influence of European Union law as well as the various means of increasing the efficiency of the Czech civil procedure as a whole. In the Czech legal system, the regulation of the court's decision is contained mainly in the provisions of Section 152 to Section 175 of Act No 99/1963 Coll., the Code of Civil Procedure, as amended. Therefore, I was focused in particular on the interpretation and analysis of individual provisions. I was engaged in certain contentious or even disputable issues of interpretation of such individual 120 provisions, in the issues only sporadically covered and in interesting questions that I sought to demonstrate through the use of selected case law, and especially through the case law of the Supreme Court of the Czech Republic and other sources of law, mainly articles from professional legal journals. I have included the case law of Czech courts, in particular for its completing character which represents not only legal, but also an explanatory framework for the general public by which the courts notify in advance which direction and way shall be most likely to interpret a certain similar issue, if they are presented in the context of the institute of extraordinary legal remedies. If it happened that any judicial panel of judges of the Supreme Court arrived at a different interpretation of a certain issue than the panel of judges earlier, the Czech civil procedure includes an adjustment which submits this question to the decision of the Grand Chamber who will decide this question mandatory for the future. Although no judicial decision is the source of law in the Czech legal system, the authority of the courts who issue them (in particular the Supreme Court and the Constitutional Court of the Czech Republic) contributes to convincing interpretation of certain disputable issues, and it gives at least a certain possibility of the predictability of judicial decision to the public, which helps the operation of one of the most important legal principles, the principle of legal certainty, on which every modern legal system is based. Název práce / Title of the work: Soudní rozhodnutí v českém civilním procesu a judikatuře / Court decision in Czech civil procedure and the case law Klíčová slova / Key words: Soudní rozhodnutí / Court decision Druhy soudního rozhodnutí / Types of a court decision Soudní rozhodnutí v Evropské unii / Court decision in the European Union 121
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Gabriela Racková 873 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Gabriela Racková 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Gabriela Racková 113 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 239 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. František Zoulík, CSc. 211 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 236 kB