text size

Hodnocení morfologie patra u BCLP pacientů s palatoláliemi

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Hodnocení morfologie patra u BCLP pacientů s palatoláliemi
Titile (in english):
Evaluation of the palate morphology in bilatelar cleft lip and palate clefts with palatolaly
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Martina Hamtilová
Supervisor:
RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.
Opponent:
MUDr. Ilia Hristov Ivanov
Thesis Id:
66385
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Anthropology and Human Genetics (31-110)
Study programm:
Biology (N1501)
Study branch:
Anthropology and Human Genetics (NANTR)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
21/09/2011
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
oboustranný rozštěp rtu a patra (BCLP), palatolalie, morfologie patra, 3-D geometrická morfometrie, analýza konečných prvků (FESA), analýza hlavních komponent (PCA)
Keywords:
bilateral cleft lip and palate (BCLP), palatolaly (cleft palate speech), palate morphology, 3-D geometric morphometry, finite element scaling analysis (FESA), principal component analysis (PCA)
Abstract (in czech):
Abstrakt Diplomová práce byla založena na hodnocení dentálních odlitků pacientů s oboustranným rozštěpem rtu a patra (BCLP) v průměrném věku 10 let. Pacienti tvoří celkem dvě skupiny, a to pacienty bez vady řeči a s vadou řeči (palatolalie). Palatolalie bývají v literatuře spojovány především s velofaryngeální insuficiencí. Studie testuje pracovní hypotézu, že se na poruše řeči podílí také odlišný, nějakým způsobem specifický, tvar patra. Dentální odlitky byly naskenovány prostřednictvím laserového skeneru a analyzovány metodami 3-D geometrické morfometrie a mnohorozměrné statistiky: analýzou hlavních komponent (PCA), lineární regresí a analýzou konečných prvků (FESA). Pomocí lineární regrese bylo zjištěno, že tvar patra je u mladších jedinců ovlivněn věkem, a tak muselo být 5 pacientů pro další analýzy vyřazeno. Pacienti s palatolalií mají nižší variabilitu tvaru patra než pacienti bez palatolalie, jsou si tedy navzájem podobnější a patra mají specifický tvar. Jsou širší a nižší než u jedinců bez poruchy řeči a vykazují charakteristické prohloubení za přední částí patra. Předpokládáme, že právě tyto morfologické znaky, zejména nižší klenutí a výrazné prohloubení, mají s největší pravděpodobností vliv na rozvoj poruchy řeči. Naše výsledky potvrzující pracovní hypotézu bude zapotřebí dále ověřit na širším počtu pacientů.
Abstract:
Summary The diploma work was based on the evaluation of dental casts of patients with bilateral cleft lip and palate (BCLP) with a mean age of 10. Patients consist of two groups, patients without defect in speech and with speech impairment (palatolaly). Palatolalies in the literature are primarily associated with velopharyngeal insufficiency. The study tested the working hypothesis that in the failure of speech is involved a different, specific in some way, palatal shape. Dental casts were scanned using a laser scanner and analyzed by 3-D geometric morphometry and multivariate statistics: principal component analysis (PCA), linear regression analysis and finite element analysis (FESA). Using linear regression it was found that the shape of the palate is affected in younger individuals by age, and so had to be 5 patients excluded for further analysis. Patients with palatolaly have lower variability the palatal shape than patients without palatolalie, so their palates are similar to each other and have a specific shape. Palates are wider and lower than in individuals without speech disorder and they have a characteristic deepening behind the anterior part of the palate. We assume that these features in palate morphology primarily the lower arch and the substantial deepening are most likely to affect the development of palatolaly. Our results which corroborate the working hypothesis will need to be further verified on a broader number of patients.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Martina Hamtilová 3.32 MB
Download Abstract in czech Mgr. Martina Hamtilová 145 kB
Download Abstract in english Mgr. Martina Hamtilová 118 kB
Download Supervisor's review RNDr. Jana Velemínská, Ph.D. 146 kB
Download Opponent's review MUDr. Ilia Hristov Ivanov 81 kB
Download Defence's report doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. 144 kB