velikost textu

Biostratigrafický, sedimentologický a paleoekologický výzkum chýnických vápenců na lokalitě Čeřinka u Bubovic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Biostratigrafický, sedimentologický a paleoekologický výzkum chýnických vápenců na lokalitě Čeřinka u Bubovic
Název v angličtině:
Palaeoecology, sedimetology and biostratigraphy of the Chýnice limestone at Čeřinka near Bubovice
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lenka Ferrová
Vedoucí:
doc. RNDr. Dr. Jiří Frýda
Oponent:
RNDr. Mgr. Petr Budil, Ph.D.
Id práce:
66311
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Program studia:
Geologie (N1201)
Obor studia:
Geologie (NGEOL)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Předložená diplomová práce pojednává o paleoekologickém, biostratigrafickém a sedimentologickém výzkum na nejvýznamější paleontologické lokalitě chýnických vápenců Čeřinka u Bubovic, který jsem prováděla v letech 2006-2010. Multidisciplinární přístup v terénním a následném laboratorním výzkumu přinesl řadu nových poznatků. Poprvé byl popsán a charakterizován sedimentologickými, biostratigrafickými a geochemickými daty styk zlíchovských a chýnických vápenců na této lokalitě. Na základě mikrofaciální analýzy byl popsán vývoj chýnických vápenců a interpretováno prostředí jejich sedimentace. V průběhu výzkumu se mi podařilo shromáždit největší sbírku fosílií s přesnou stratigrafickou lokalizací, která kdy byla z chýnických vápenců nasbírána (okolo 2500 kusů). Celkově bylo díky mé diplomové práci doloženo 50 nových taxonů pro lokalitu Čeřinka, což reprezentuje nárůst počtu taxonu z této klasické lokality téměř o 80%. Numerická analýza vývoje faunistické diverzity chýnických vápenců odhalila růst celkové diverzity v čase a zároveň pokles hodnot dominance svědčící o růstu ekologické stability společenstev chýnických vápenců. Na základě klastrové analýzy nových paleontologických dat bylo možno ve studované části chýnických vápenců rozlišit dvě faunistická společenstva, která jsou vázána na mírně odlišný typ paleoprostředí a mají rozdílnou stratigrafickou pozici. Strukturu společenstva z chýnických vápenců na klasické lokalitě Čeřinka lze nejlépe popsat log - normálním modelem, který je typický pro diverzifikovaná společenstva ve stabilním, klidném a na živiny bohatém prostředí s velkou variací v lokálních nikách. Syntéza všech nově zjištěných sedimentologických, paleontologických, biostratigrafických, geochemických a paleoekologických poznatků umožnila vytvořit model pro období sedimentace chýnických vápenců na lokalitě Čeřinka.
Abstract v angličtině:
The diploma thesis presented deals with paleoecological, biostratigraphical and sedimentological research in the most important locality of the Chýnice Limestone - Čeřinka near Bubovice village. The research was carried out during the years 2006-2010. Multidisciplinary approach has been applied during the fieldwork as well as in the subsequent laboratory research. Such an approach brought a lot of valuable knowledge. The contact between the Zlíchov and Chýnice Limestone has been described and characterized for the first time within this thesis in this locality using sedimentological, biostratigrafphical and geochemical data. Among others, microfacies analysis has been carried out and the sedimentary succession the of Chýnice Limestone has been described and sedimentary environment has been interpreted. During my research I was able to gather the largest collection of fossils with the exact stratigraphic position, which was ever collected within the Chýnice Limestone (2500 pcs). Fifty new taxa in total have been recorded from the Čeřinka locality during my research, representing almost 80% increase of taxa known from this classic locality. Numerical analysis of the fauna diversity development of the Chýnice Limestone revealed an increase of the total diversity in time and in the same time decrease of dominancy values, providing thus evidence for an increase of ecological stability of the Chýnice Limestone assemblages. Two faunistic assemblages were identified based on the cluster analysis of the new paleontological data in the studied part of Chýnice Limestone. Each assemblage is related to slightly different paleoenvironment with different stratigraphical position. Structure of the Chýnice Limestone assemblage in the classic Čeřinka locality can be preferably described by “log – normal” model, typical for diversified assemblages in the stable, calm and nutrient-rich environment with a great variation in local niches. To sum up, thanks to this multidisciplinary approach, when all the new sedimentological, paleontological, biostratigraphical, geochemical and paleoecological knowledge was put together, the model of the sedimentary environment development of the Chýnice Limestone with characteristic faunal assemblages could be created.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Ferrová 16.79 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Lenka Ferrová 4.48 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Ferrová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Ferrová 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Dr. Jiří Frýda 236 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Mgr. Petr Budil, Ph.D. 199 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Rudolf Trnka 219 kB