velikost textu

Reakce různých genotypů Zea mays L. a Vicia faba L. ošetřených brassinosteroidy na působení vodního deficitu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Reakce různých genotypů Zea mays L. a Vicia faba L. ošetřených brassinosteroidy na působení vodního deficitu
Název v angličtině:
Response of different genotypes of Zea mays L. and Vicia faba L. treated with brassinosteroids to water deficit
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Radka Kuklíková
Vedoucí:
RNDr. Olga Rothová
Oponent:
Ing. František Hnilička, Ph.D.
Id práce:
66278
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Genetika, molekulární biologie a virologie (NGEMOVI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
brassinosteroidy, fluorescence chlorofylu a, fotosyntéza, chlorofyl, karotenoidy, morfologie, obnova, Vicia faba L., vodní deficit, vývoj rostlin, Zea mays L.
Klíčová slova v angličtině:
brassinosteroids, carotenoids, chlorofyll, chlorofyll fluorescence, morphology, plant development, photosynthesis, recovery, Vicia faba L., water deficit, Zea mays L.
Abstrakt:
Abstrakt V této práci jsem sledovala reakce rostlin na stres suchem a následnou obnovu zálivky při ošetření roztokem syntetického brassinosteroidu (5-fluor-3α,17β-dihydroxy-5α-pregnan-6- on). Zabývala jsem se reakcemi dvou rostlinných druhů s odlišným typem fotosyntézy při šestidenním přerušení zálivky a následné šestidenní periodě obnovení optimální zálivky. Pokusným materiálem byl bob obecný (Vicia faba L.) jako zástupce C3 rostlin a kukuřice setá (Zea mays L.) jako zástupci C4 rostlin. U každého druhu byly použity tři genotypy/odrůdy. Sledovány byly fotosyntetické, morfologické a vývojové charakteristiky. Ošetření brassinosteroidem ovlivnilo především morfologické charakteristiky, méně pak fotosyntetické. Větší vliv mělo na obsah pigmentů než na charakteristiky fluorescence chlorofylu a. Vnitrodruhová variabilita byla pozorována především u charakteristik morfologických, kdy na ošetření nejvíce reagovala odrůda/genotyp citlivá vůči suchu. Během stresové periody i během periody obnovy zvýšilo ošetření u obou rostlinných druhů hmotnost sušiny listů a kořenů, výšku nasazení listů, výšku rostliny a její přírůstek. Obsah pigmentů byl za stresu suchem ovlivněn pouze u kukuřice, po obnovení zálivky došlo ke zvýšení obsahu pigmentů přepočtených na jednotku sušiny i listové plochy u obou druhů. Fluorescenci chlorofylu a ošetření neovlivnilo ani u jednoho druhu. Odpověď rostlin na ošetření brassinosteroidy v podmínkách vodního deficitu je závislé na typu brassinosteroidu a jeho koncentraci, druhu rostliny i jejím genotypu/odrůdě. Klíčová slova: brassinosteroidy, fluorescence chlorofylu a, fotosyntéza, chlorofyl, karotenoidy, morfologie, obnova, Vicia faba L., vodní deficit, vývoj rostlin, Zea mays L.
Abstract v angličtině:
Abstract This work monitors the response of plants to the application of a solution of synthetic brassinosteroid (5-fluor-3α,17β-dihydroxy-5α-pregnan-6-on) under drought stress conditions and subsequent restoration of water availability. The response of two plant species was monitored under six-day period of cessation of watering and under six-day period of renewed optimal water supply. The experiments were carried out on plants with different type of photosynthesis – C3 plant Vicia faba L. and C4 plant Zea mays L.. For both plant species, three varieties/genotypes were used. Photosynthetic, morphological and developmental characteristics were monitored. The brassinosteroid treatment influenced more the morphological than the photosynthetic characteristics. The content of photosynthetic pigments was influenced more than the chlorophyll fluorescence parameters. The differences in morphological characteristics between individual varieties/genotypes were observed. The response to the application of brassinosteroid was observed especially for drought-sensitive variety/genotype. Application of brassinosteroid caused increase of the dry mass of leaves and roots, the height to leaf , the height of the whole plant and its increment under stress and post-stress periods in both plant species. The content of photosynthetic pigments increased only in plants of maize under the stress conditions and in both plant species under the post-stress conditions. Chlorophyll fluorescence parameters were not influenced. The response of plants to the application of brassinosteroid under the water stress condition is dependent on type and concentration of brassinosteroid, plant species and its variety/genotype. Keywords: brassinosteroids, carotenoids, chlorofyll, chlorofyll fluorescence, morphology, plant development, photosynthesis, recovery, Vicia faba L., water deficit, Zea mays L.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Radka Kuklíková 1.69 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Radka Kuklíková 1.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Radka Kuklíková 25 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Radka Kuklíková 14 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Olga Rothová 82 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. František Hnilička, Ph.D. 61 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Marie Kočová, CSc. 81 kB
Stáhnout Errata Mgr. Radka Kuklíková 11 kB