velikost textu

Experimentální modely přenosu kmenových buněk pro léčebné účely

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Experimentální modely přenosu kmenových buněk pro léčebné účely
Název v angličtině:
Experimental models of a transfer of stem cells for therapeutic purposes
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Helena Faltýsková
Vedoucí:
RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Marie Indrová, CSc.
Id práce:
66220
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Imunologie (NIMUN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
inhibice zánětlivé reakce, kmenové buňky, nanovlákenné nosiče, transplantace kůže, transplantace rohovky
Klíčová slova v angličtině:
cornea transplantation, inflammatory reaction inhibition, nanofiber scaffolds, skin transplantation, stem cells
Abstrakt:
Experimentální modely přenosu kmenových buněk pro léčebné účely Abstrakt Terapie využívající kmenové buňky je v současné době brána již jako standardní postup při léčbě některých vrozených onemocnění a závažných poranění. Hledání nejvhodnějšího způsobu přenosu kmenových buněk do těla pacienta však nadále zůstává důležitou otázkou spojenou s tímto typem terapie. V našich experimentech jsme pro kultivaci kmenových buněk a jejich následný přenos využívali nanovlákenných nosičů připravených technologií NanospiderTM. Myším kmene BALB/c jsme transplantovali alogenní kožní štěpy nebo rohovku pocházející z myší kmene B6 a transplantáty jsme překryli nanovlákny s nakultivovanými kmenovými buňkami. Transplantované kmenové buňky jsme předem obarvili imunofluorescenční značkou a měli jsme tak možnost sledovat jejich migraci z nanovláken do tkání, následnou distribuci v organismu i změny této distribuce v čase. S využitím metod ELISA a PCR jsme ověřili, že mezenchymální kmenové buňky podporují produkci protizánětlivých cytokinů IL-4 a IL-10 a přispívají k potlačení produkce prozánětlivých cytokinů IL-1, IFNγ a inducibilní NO-syntázy. Podařilo se nám prokázat významný přínos nanovlákenných nosičů při transplantaci mezenchymálních kmenových buněk. Nanovlákenné nosiče totiž umožňují bezprostřední kontakt těchto imunosupresivně působících buněk s transplantovaným štěpem. Zároveň podporují životaschopnost kmenových buněk a umocňují jejich imunomodulační vlastnosti. Nanovlákenné nosiče tak přispívají k inhibici lokální zánětlivé reakce, která transplantaci doprovází. Klíčová slova: inhibice zánětlivé reakce, kmenové buňky, nanovlákenné nosiče, transplantace kůže, transplantace rohovky.
Abstract v angličtině:
Experimental models of a transfer of stem cells for therapeutic purposes Abstract Stem cell therapy currently represents a standard procedure of treating a wide variety of hereditary diseases and serious injuries. Development of the most suitable way of transfer of stem cells into the patient body remains very important question concerning this type of therapy. In our experiments we used nanofiber scaffolds for stem cell cultivation and their subsequent transfer. These nanofibers were prepared by the original needleless electrospun NanospiderTM technology. Allogeneic cornea or skin graft were transplanted from B6 mice to BALB/c mice. The grafts were covered by a nanofibrous scaffold with cultivated stem cells. Stem cells were stained by an imunofluorescent dye to enable us to monitore their migration from nanofibers into tissues and consequent distribution in the body and characterize changes of this distribution in the time. The methods of ELISA and PCR were used to confirm that mesenchymal stem cells support the production of antiinflammatory cytokines IL-4 and IL-10 and contribute to inhibition of production of proinflammatory cytokines IL-1, IFNγ and inducible nitric oxide synthase. We confirmed an important beneficial role of nanofiber scaffolds in transplantation of mesenchymal stem cells. Nanofiber scaffolds facilitate an immediate contact of stem cells with the transplanted graft. In addition, nanofibers support the viability of stem cells as well as their immunomodulatory properties. Hereby, nanofiber scaffolds and stem cells contribute toward inhibition of local inflammatory reaction, which accompanies the transplantation. Keywords: cornea transplantation, inflammatory reaction inhibition, nanofiber scaffolds, skin transplantation, stem cells.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Helena Faltýsková 5.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Helena Faltýsková 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Helena Faltýsková 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Marie Indrová, CSc. 85 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Marie Nohýnková 694 kB