velikost textu

Neuroaktivní steroidy ve fyziologii a patofyziologii člověka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Neuroaktivní steroidy ve fyziologii a patofyziologii člověka
Název v angličtině:
Neuroactive steroids in human physiology and pathophysiology
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jana Kubátová
Vedoucí:
Ing. Martin Hill, DrSc.
Oponent:
Michael Fanta
Id práce:
66204
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Fyziologie živočichů (NFYZZIV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
steroidy, těhotenství, porod, GC-MS
Klíčová slova v angličtině:
steroids, pregnancy, parturition, GC-MS
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce je zaměřena na hodnocení steroidního metabolomu v tělních tekutinách z hlediska fyziologie lidského těhotenství a porodu. Výsledky dosažené v rámci diplomové práce vedou k následujícím závěrům: 1. Podporují tezi o zásadním významu kortikoliberinu pro načasování lidského porodu skrze stimulaci steroidogenezy ve fetální zóně fetální nadledviny (FZ). Změny steroidního metabolomu však mnohem lépe predikují načasování porodu, než změny hladin kortikoliberinu. 2. Distribuce izoforem placentárních oxidoreduktáz zřejmě určuje převahu oxidovaných forem pohlavních steroidů a neuroaktivních steroidů (NAS) u fétu a naopak převahu redukovaných forem těchto látek u matky. Tento mechanismus zásadně ovlivňuje bioaktivitu steroidů. Výsledky naznačují roli NAS při udržení těhotenství, jejich analgetický efekt okolo porodu a jejich úlohu v patofyziologii poporodních depresí.
Abstract v angličtině:
Abstract The present diploma thesis is focused on the evaluation of steroid metabolome in body fluids in human pregnancy and parturition and also concentrates on the estimation of steroids in men with epilepsy (MWE) regarding the influence of epilepsy and its treatment with antiepileptic drugs (AEDs). The results obtained eventuate to the following conclusions: 1. They support the proposition about the key importance of corticoliberin for the timing of human parturition via stimulation of the steroidogenesis in the fetal zone of the fetal adrenal (FZ). Changes in steroid levels, however, much better predict the timing of parturition than the variation in corticoliberin. 2. The distribution of isoforms of placental oxidoreductases determines the excess of oxidized forms of the sex steroids and NAS in the fetus and the excess of their reduced forms in mother. This mechanism fundamentally affects the steroid bioactivity. The results indicate the role of NAS in pregnancy sustaining, their analgesic effect around parturition and their role in the pathophysiology of postpartum blues.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Kubátová 2.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Kubátová 179 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Kubátová 115 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Martin Hill, DrSc. 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta Michael Fanta 40 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. 22 kB