velikost textu

Z Malé Asie k Dunaji: fylogeografie a kolonizační cesty sekavcovité ryby Cobitis strumicae

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Z Malé Asie k Dunaji: fylogeografie a kolonizační cesty sekavcovité ryby Cobitis strumicae
Název v angličtině:
Out of Asia Minor into Danube Drainage: Phylogeography and colonisation pathways in the loach fish Cobitis strumicae
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Zuzana Majtánová
Vedoucí:
RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Martin Reichard
Id práce:
66183
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Zoologie (NZOO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Sekavec Cobitis strumicae je drobná při dně žijící sladkovodní ryba, jejíž předkové kolonizovali jihovýchodní Evropu z Blízkého Východu Malou Asií. Dnešní geografická distribuce druhu doslova krouží kolem pohoří Staré Planiny (pohoří Balkánu), druh obývá povodí Dunaje a řeky tekoucí do Černého a Egejského moře. Využitím mitochondriálního (gen cytochrom b) a jaderného (první intron genu S7) DNA markeru jsme rekonstruovali druhovou distribuci a fylogenetické vztahy 44 populací druhu C. strumicae napříč areálem jeho rozšíření. Současně jsme analyzovali sesterský druh C. punctilineata, jež žije uvnitř areálu C. strumicae. Fylogenetické analýzy potvrzují monofylii a druhový statut C. punctilineata i jeho endemitu, objeveny však byly stopy sekundární hybridizace s C. strumicae. Analýza netvorku metodou median-joining poukazuje na hlubokou divergenci obou druhů. Aplikace čtyř fylogenetických přístupů v genu pro cytochrom b potvrdila monofylii druhu C. strumicae, dále vykazující hluboké vnitřní členění na minimálně dvě kryptické linie, naznačující proces lokální speciace. Fylogenetické analýzy genu S7 sice nepodpořily monofylii a druhový statut C. strumicae, avšak vymezily dva samostatné monofyletické klády v rámci druhu C. strumicae. Využitím statistického přístupu Isolation with Migration (IM) jsme dále studovali směr historického kolonizačního scénáře druhu C. strumicae z mediteránní oblasti na sever do povodí Dunaje. Provedená IM analýza dvou genových datasetů potvrzuje obousměrnou migrační kolonizační cestu mezi Egejskou oblastí a dolním Dunajem podél pobřežních řek (dříve historického šelfu) Černého moře v Bulharsku. Kolonizace alternativní západní migrační trasou do Dunaje z Egejské oblasti řekou Struma nebyla potvrzena, avšak v obou markerech v IM analýzách byla shodně nalezena jednosměrná migrace v opačném směru, tj. z Dunaje do horní Strumy. Jedná se zřejmě o sekundární migraci zpět z úmoří moře Černého do úmoří moře Egejského. Klíčová slova: Sekavec strumanský (Cobitis strumicae), fylogenetika, fylogeografie, mitochondriální DNA (mtDNA), jaderná DNA, ribozomální gen S7, Balkánský poloostrov, izolace a migrace
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The spiny loach Cobitis strumicae is a small bottom-dwelling freshwater fish whose progenitor colonised the Balkan Peninsula from the Near East through the Asia Minor. The current geographic distribution of C. strumicae forms a ring around the Stara Planina (Balkan mountains), inhabitting Danube Basin and coastal rivers of Black Sea and Aegean Sea. Using one marker of mitochondrial DNA (gene for cytochrom b) and one marker of nuclear DNA (S7 gene, first intron), we reconstructed the species distribution and phylogenetic relationship of 44 populations throughout C. strumicae distribution. We also analysed its sister species, C. punctilineata, which lives inside the distribution area of C. strumicae. Aplication of four phylogenetic approaches confirm the monophyly and species statut and endemicity of C. punctilineata, and, moreover, the evidence of secondary hybridization with C. strumicae was found. The network analysis using median-joining method showed deep divergence between the both species. Phylogenetic analyses for cyt b gene confirmed the monophyly of C. strumicae, with internal substructure into at least two well divided lineages, which suggests the process of local speciation. Phylogenetic analyses of S7 gene did not support the monophyly of C. strumicae. Instead, the two separated monophyletic clades for C. strumicae were found. Using Isolation with Migration (IM) approach, we studied a direction of historical colonisation scenario from Mediterranean region to Danube Basin in C. strumicae. IM analyses with two datasets (one for cyt b and second for S7 marker) confirmed bidirectional migration within colonisation route between Aegean region and the region of lower Danube Basin along the coastal rivers (historical coastal shelf) of Black Sea in Bulgaria. Colonisation by alternative migration route from Aegean region into Danube Basin via Struma River wasn’t confirmed. However, both markers supported the opposite direction, i.e. from Danube to upper Struma. This suggests the secondary migration after the colonisation of Danube system, namely from Black Sea drainage back into Aegean Sea drainage. Key words: Spined loach, Cobitis strumicae, phylogeny, phylogeography, mitochondrial DNA (mtDNA), ribozomal S7 gene, Balkan Peninsula, isolation with migration
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Majtánová 2.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Majtánová 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Majtánová 100 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D. 35 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Martin Reichard 1.09 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. Jindřiška Peterková 1.08 MB