text size

Studium sulfonovaných polystyrenových nanotkanin s enkapsulovanym sensitizerem

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Studium sulfonovaných polystyrenových nanotkanin s enkapsulovanym sensitizerem
Titile (in english):
The study of sulphonated polystyrene nanofabrics with encapsulated sensitizer
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Veronika Hrdinková
Supervisor:
doc. RNDr. Jiří Mosinger, Ph.D.
Opponent:
doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc.
Thesis Id:
66174
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Inorganic Chemistry (31-240)
Study programm:
Clinical and Toxicological Analysis (N1413)
Study branch:
Clinical and Toxicological Analysis (NKATA)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
09/09/2010
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
singletový kyslik, nanovlakna, sensitizer, sulfonace, polystyren
Keywords:
singlet oxygen, nanofibres, sensitizer, sulphonation, polystyrene
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Předkládaná studie se zabývá využitím sulfonovaných polystyrenových nanotkanin jako iontově-výměnných nanomateriálů. Kapacita iontové výměny u těchto nanomateriálů byla stanovena titrační metodou a pomocí AAS. Dále byl studován vliv sulfonace na fotofyzikální, fotooxidační a fotocytotoxické vlastnosti sensitizeru 5,10,15,20-meso- tetrafenylporfyrinu (TPP) enkapsulovaného v polystyrenových nanotkaninách. Vlastnosti TPP byly zkoumány pomocí časově rozlišené spektroskopie, fotooxidace kyseliny močové jako substrátu a baktericidních testů na kultuře bakterií Escherichia coli DH5α s plazmidem pGEM11Z. Bylo zjištěno, že po sulfonaci nanotkaniny je enkapsulovaný TPP přítomen částečně i v agregované formě. Baktericidní schopnosti si PS nanotkanina s enkapsulovaným sensitizerem zachovává i po sulfonaci.
Abstract:
ABSTRACT The diploma thesis is dedicated to the exploitation of sulphonated polystyrene nanofibres as ion exchange nanomaterial. Ion exchange capacity of these nanomaterials has been determined by titration method and AAS. The effect of sulphonation on photophysical, photooxidative and photocytotoxic properties of sensitizer 5,10,15,20-meso- tetraphenylporphyrin (TPP) encapsulated in polystyrene nanofibres has been studied as well. Properties of TPP have been examined with time-resolved spectroscopy, photooxidation of uric acid as substrate and bactericidal tests on Escherichia coli DH5α with pGEM11Z plasmid. It has been discovered that following the sulphonation of the nanofabrics, the encapsulated sensitizer is partly present even in aggregation form. The polystyrene nanofabrics with encapsulated sensitizer keep its bactericidal efficiency also after sulphonation.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Veronika Hrdinková 797 kB
Download Abstract in czech Mgr. Veronika Hrdinková 15 kB
Download Abstract in english Mgr. Veronika Hrdinková 12 kB
Download Supervisor's review doc. RNDr. Jiří Mosinger, Ph.D. 122 kB
Download Opponent's review doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc. 162 kB
Download Defence's report doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 80 kB