velikost textu

Studium sulfonovaných polystyrenových nanotkanin s enkapsulovanym sensitizerem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium sulfonovaných polystyrenových nanotkanin s enkapsulovanym sensitizerem
Název v angličtině:
The study of sulphonated polystyrene nanofabrics with encapsulated sensitizer
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Veronika Hrdinková
Vedoucí:
doc. RNDr. Jiří Mosinger, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc.
Id práce:
66174
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra anorganické chemie (31-240)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (N1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (NKATA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
singletový kyslik, nanovlakna, sensitizer, sulfonace, polystyren
Klíčová slova v angličtině:
singlet oxygen, nanofibres, sensitizer, sulphonation, polystyrene
Abstrakt:
ABSTRAKT Předkládaná studie se zabývá využitím sulfonovaných polystyrenových nanotkanin jako iontově-výměnných nanomateriálů. Kapacita iontové výměny u těchto nanomateriálů byla stanovena titrační metodou a pomocí AAS. Dále byl studován vliv sulfonace na fotofyzikální, fotooxidační a fotocytotoxické vlastnosti sensitizeru 5,10,15,20-meso- tetrafenylporfyrinu (TPP) enkapsulovaného v polystyrenových nanotkaninách. Vlastnosti TPP byly zkoumány pomocí časově rozlišené spektroskopie, fotooxidace kyseliny močové jako substrátu a baktericidních testů na kultuře bakterií Escherichia coli DH5α s plazmidem pGEM11Z. Bylo zjištěno, že po sulfonaci nanotkaniny je enkapsulovaný TPP přítomen částečně i v agregované formě. Baktericidní schopnosti si PS nanotkanina s enkapsulovaným sensitizerem zachovává i po sulfonaci.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis is dedicated to the exploitation of sulphonated polystyrene nanofibres as ion exchange nanomaterial. Ion exchange capacity of these nanomaterials has been determined by titration method and AAS. The effect of sulphonation on photophysical, photooxidative and photocytotoxic properties of sensitizer 5,10,15,20-meso- tetraphenylporphyrin (TPP) encapsulated in polystyrene nanofibres has been studied as well. Properties of TPP have been examined with time-resolved spectroscopy, photooxidation of uric acid as substrate and bactericidal tests on Escherichia coli DH5α with pGEM11Z plasmid. It has been discovered that following the sulphonation of the nanofabrics, the encapsulated sensitizer is partly present even in aggregation form. The polystyrene nanofabrics with encapsulated sensitizer keep its bactericidal efficiency also after sulphonation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Hrdinková 797 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Hrdinková 15 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Hrdinková 12 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jiří Mosinger, Ph.D. 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc. 162 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 80 kB