velikost textu

Mineralizační metody pro speciační analýzu toxikologicky významných forem arsenu v tkáních pomocí generování hydridů s kolekcí vymrazováním a atomové absorpční spektrometrie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mineralizační metody pro speciační analýzu toxikologicky významných forem arsenu v tkáních pomocí generování hydridů s kolekcí vymrazováním a atomové absorpční spektrometrie
Název v angličtině:
Digestion methods for speciation analysis of toxicologically important forms of arsenic in tissue by hydride generation with cryotrapping and atomic absorption spectrometry
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Petra Taurková
Vedoucí:
doc. RNDr. Petr Rychlovský, CSc.
Oponent:
Ing. Věra Spěváčková, CSc.
Konzultant:
prof. RNDr. Jiří Dědina, DrSc.
Id práce:
66149
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Analytická chemie (NANALD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Suš. trub. s naf.membr., Spec. anal. As,Mineral., Kuř.játra, HG-CT-AAS
Klíčová slova v angličtině:
Tub. naf.membr.dryers, As spec. anal.,Mineral.,Chick. liver, HG-CT-AAS
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce rozvíjí metodiku speciační analýzy arsenu pomocí selektivního generování hydridů s kolekcí vymrazováním a atomovou absorpční spektrometrií. Touto technikou lze stanovit toxikologicky významné formy arsenu, tj. arsenitany a arseničnany a jejich mono-, di- a trimethylsubstituované formy, v koncentracích nižších než 0.1 ng.ml-1. První část diplomové práce je zaměřena na testování sušení plynné fáze s vygenerovanými hydridy pomocí trubic s nafionovou membránou, u kterých byla zkoumána vhodnost použití pro speciační analýzu arsenu a byly zjištěny transportní ztráty jednotlivých specií arsenu. Druhá část diplomové práce popisuje mineralizační postupy vhodné pro speciační analýzu arsenu v tkáních. Byly porovnány dva mineralizační postupy, kyselá mineralizace kyselinou fosforečnou a novější zásaditá mineralizace tetramethylamonium hydroxidem. Mineralizační postupy byly vyzkoušeny na certifikovaném referenčním materiálu DOLT - 4 (žraločí játra) a dále na reálné matrici – kuřecích játrech. Klíčová slova: Sušící trubice s nafionovou membránou, Speciační analýza arsenu, Mineralizace, Kyselina fosforečná, Tetramethylamonium hydroxid, Kuřecí játra, CRM DOLT – 4, Generování hydridů; Atomová absorpční spektrometrie.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis develops methodology of arsenic speciation analysis by selective hydride generation with cryotrapping and atomic absorption spectrometry. Using this technique it is possible to determine toxicologically important forms of arsenic, i.e arsenites, arsenates and their mono-, di-, and trimethylated forms at concentration levels below 0,1 ng.ml-1. The first part of the thesis is focused on testing tubular membrane gas dryers with nafion membrane for drying gaseous phase containing generated hydrides. The suitability for arsenic speciation analysis was investigated and transport losses of individual arsenic species were found. The second part describes mild digestion procedures suitable for arsenic speciation analysis in tissues. Two procedures were compared, acid digestion in phosphoric acid and more recent alkalic digestion by tetramethylammonium hydroxide. Digestion procedures were tested on certified reference material DOLT – 4 (Dogfish Liver) and chicken liver matrix. Key words: Tubular nafion membrane dryers, Arsenic speciation analysis, Digestion, Phosphoric acid, Tetramethylammonium hydroxide, Chicken liver, CRM DOLT – 4, Hydride generation, Atomic absorption spectrometry
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Taurková 734 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Taurková 23 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Taurková 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Petr Rychlovský, CSc. 184 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Věra Spěváčková, CSc. 1.5 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc. 200 kB