velikost textu

Zvýšení účinnosti elektrochemického generování těkavé formy kadmia pro stopovou analýzu metodou AAS

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zvýšení účinnosti elektrochemického generování těkavé formy kadmia pro stopovou analýzu metodou AAS
Název v angličtině:
Increasing of the efficiency of electrochemical generation of volatile form of cadmium for trace analysis using AAS
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Pavla Růžková
Vedoucí:
doc. RNDr. Petr Rychlovský, CSc.
Oponent:
RNDr. Václav Červený, Ph.D.
Id práce:
66148
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Analytická chemie (NANALD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
AAS, EcHG, účinnost genetování, křemenný atomizátor, záchyt "in-situ"
Klíčová slova v angličtině:
AAS, EcHG, generation efficiency,quartz-tube atomizer,in-situ trapping
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této diplomové práce bylo zvýšení účinnosti elektrochemického generování těkavé sloučeniny kadmia pro potřeby atomových spektrometrických metod. Zvýšením účinnosti elektrochemického generování těkavé sloučeniny vede k celkovému zvýšení citlivosti stanovení a je možné dosáhnout nižších hodnot meze detekce a meze stanovitelnosti. Jednou z možností zvýšení celkové účinnosti je minimalizování transportních ztrát těkavé sloučeniny. Další podstatnou možností je spojení techniky generování těkavé sloučeniny s „in-situ záchytem a (atomizací) v grafitové kyvetě atomového absorpčního spektrometru. Klíčová slova: atomová absorpční spektrometrie, elektrochemické generování těkavých sloučenin, účinnost generování, elektrolytická průtoková cela, křemenný atomizátor, elektrotermický atomizátor, záchyt „in-situ“, kadmium
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the diploma thesis was an improvement of the efficiency of electrochemical generation of volatile form of cadmium used in atomic spectrometric methods. The increase of the efficiency of electrochemical generation of volatile form results in overall improvement of the sensitivity of measurement and therefore, it is possible to achieve lower values of detection limits and limits of determination. One of all the possibilities for improving of overall efficiency is a minimization of loss of volatile form of Cd during transport. Another essential possibility is coupling of the technique of electrochemical generation of volatile form of Cd with in-situ collection (and atomization) in graphite furnace of atomic absorption spectrometer. Keywords: Atomic absorption spectrometry, electrochemical generation of volatile compounds, generation efficiency, electrolytic flow-through generation cell, quartz-tube atomizer, graphite furnace, in-situ trapping, cadmium
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavla Růžková 780 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavla Růžková 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavla Růžková 8 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Petr Rychlovský, CSc. 144 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Václav Červený, Ph.D. 174 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc. 202 kB